Om Folkedomstolen.org

Print Version
Uafhængig

Folkedomstolen.org er en uafhængig, moderne, ikke-statslig borgerrettighedsforum, som arbejder til fremme for gennemsigtighed, sandhed og retfærdighed i samfundet.

Mission

Folkedomstolen.org's primære formål er at bekæmpe magtmisbrug, korruption og svindel inden for det offentlige og fremme transparens og retfærdighed i samfundet.

Vi betror politikere og embedsmænd betydelig magt og store summer. Derfor må vi også forlange en vis integritet og transparens af politikere og embedsmænd.

Folkedomstolen.org's mission er at afdække fusk og svindel i det offentlige. Dette gøres ved at grave sandheden frem og være med til at skabe et mere transparent og mere retfærdigt samfund.

Folkedomstolen.org afdækker og fremskaffer dokumentation til besvarelse af spørgsmål om, hvorvidt embedsmænd eller politikere har administreret deres embede med snyd og svindel, om de i konkrete sager har truffet svigagtige afgørelser.

Det er i denne forbindelse ligegyldigt, om den formodede svindel skyldes "fejl" og sjusk, eller om det er bevidst svindel. Og det spiller ingen rolle, hvornår den formodede svindel har fundet sted. Det afgørende er at skabe transparens.

Sager, som tilsyneladende ikke kan tåle eftersyn, eller som er sløret og tildækket af juridiske spidsfindigheder, kan af Folkedomstolen.org afdækkes for fusk og svindel.

Borgernes retssikkerhed i forhold til myndighederne


Hvem forsvarer borgere og virksomheder, når embedsmænd lyver og svindler?
Hvem forsvarer borgere og virksomheder i sager om svindel ved domstolene?
Hvem fører tilsyn med kvaliteten af højesteretsdommernes arbejde?

Folkedomstolen.org's mission er at gøre borgere opmærksom på deres muligheder for at forsvare sig og eventuelt gribe ind, når embedsmænd svindler.

Svigagtige afgørelser er ikke bindende. En retsafgørelse bygget på løgn og svindel, er lige så ugyldig som f.eks. en betaling med falske pengesedler eller med en dækningsløs check.

At det er en dommer, der har skrevet noget og truffet en afgørelse, betyder ikke nødvendigvis, at vedkommende ikke kan have svindlet. Dette er mange borgere ikke rigtigt klar over. Embedsmænds svindel skal dokumenteres og evt. offentliggøres.

Folkedomstolen.org har til formål at påvirke beslutningstagere til at holde sig til sandhed og retfærdighed. Folkedomstolen.org kæmper for offentlighedens ret til at få adgang til sandhed i sager, hvor en borger eller en organisation beskylder myndighederne for uretfærdighed.

At grave sandhed frem og skabe retfærdighed i samfundet er et kerneområde i Folkedomstolen.org's arbejde. Folkedomstolen.org er sat i verden for at råbe op, når embedsmændene overtræder borgernes rettigheder og prøver at dække sig ind.

Integritet & Samarbejde


Folkedomstolen.org stræber efter at leve op til høje etiske standarder og vil aldrig sætte sit omdømme på spil. Folkedomstolen.org arbejder uafhængigt og altid ud fra dokumenteret fakta og sandhed.

Folkedomstolen.org er åben for samarbejde, såvel lokalt som internationalt, med offentlige myndigheder, som med private organisationer.

Folkedomstolen.org samarbejder gerne med embedsmænd, også dem med modsatte synspunkter, for at få forskellige vinkler af en sag belyst og styrke transparens i samfundet.

Folkedomstolen.org respekterer og værdsætter embedsmændenes arbejde, også når de begår fejl, og efterfølgende erkender den begåede fejl.

Vision og Værdier

Folkedomstolen.org's vision er et samfund, hvor vennetjenester, fusk og svindel i det offentlige er fortid, og hvor retfærdighed og transparens opleves af alle, uanset forbindelser eller tilhørsforhold til forskellige netværk i samfundet.

Retsgrundlag

Folkedomstolen.org's retsgrundlag er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Grundloven.

Folkedomstolen.org mener


Folkedomstolen.org mener, at mange af landets nuværende offentlige kontrolinstanser er for sammenspiste og kortsluttet med vennetjenester på kryds og tværs. Der er for meget spil for galleriet uden reel substans. Der er for meget vennetjenester og omgåelse af love og regler.

Det, der nu foregår i nogle embedsmændsmiljøer, er fuldstændig uacceptabelt. Det svækker retsstatsprincippet og de demokratiske standarder i Danmark, når en betydelig del af beslutninger taget af landets højtplacerede embedsmænd, i realiteten er grundet i vennetjenester og fusk.

Kulturen i disse embedsmænds miljøer er fuldstændig uholdbar i forhold til det europæiske fællesskab, hvor ethvert medlemsland i EU har forpligtet sig at leve op til de europæiske love og demokratiske standarder og værdier, især retsstatsprincippet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Danmarks troværdighed afhænger af, at vi lever op til de standarder, vi har sat for os selv. Svindel eller anklager om svindel i det offentlige Danmark - særligt ved domstolene - skal bekæmpes med transparens og systematisk retsforfølgelse af afslørede embedsmænd.

Højtplacerede embedsmænd som dommere - som stort set har dispositionsret over borgeres og virksomheders formue og friheder - skal være forholdsvis fejlfri og leve op til høje etiske standarder.

Retssikkerhed, transparens og overholdelse af fundamentale demokratiske retsstatsprincipper er afgørende for tilliden til Danmark og for finansiering af velfærdsamfundet.

Ingen seriøse investorer vil med åbne øjne placere deres investeringer og virksomheder i Danmark, hvis det åbenlyst står klart, at der uanfægtet bliver fusket og svindlet i det offentlige og at dommere er korrupte og i lommen på forskellige netværk og politikere.

Danmark er det eneste EU-land, hvor højesteretsdommere åbenlyst kan købes. Dette har klare negative følger for retsstaten og respekten for de grundlæggende demokratiske rettigheder.

Og Danmark er ved at blive et embedsmænds diktatur, med vilkårlige og vidtgående indgreb i borgernes frihed. Takket været vennetjeneste-kulturen har magthavere og embedsmænd kunnet hæve sig over de demokratiske spilleregler og kontrolinstrumenter.

Ingen seriøse investorer eller selskaber vil med åbne øjne risikere at miste formuer i Danmark, i et vennetjeneste og politisk spil, som de ingen chancer har for at vinde.

En regering, der accepterer svindel i det offentlige, skyder sig selv og landet i foden.

Grundlagt

Folkedomstolen.org blev grundlagt af Digital Marketing Support (DMS) som reaktion mod den omfattende svindel, der har fundet sted ved domstolene i forbindelse med en 13 år lang retssag mod foreningen DIFO og et bijobsnetværk med flere højesteretsdommere.

Emne: Bekæmpelse af magtmisbrug, korruption og svindel.
Personer: Politikere, Embedsmænd
Organisationer: Myndighederne
Steder: Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.