Jon Stokholm, højesteretsdommer, formand for Konkurrenceankenævnet og Advokatnævnet, bestyrelse i Bikubenfonden, fhv. formand for Advokatsamfundet, fhv. advokat for DIFO, formand for Helge Sanders domæneudvalg, voldgiftsdommer

Print Version
Afsløret i omfattende organiseret svindel, bedrageri, bestikkelse, korruption, magtmisbrug og forsøg på at dække over organiseret svindel og bedrageri. Har som advokat og efterfølgende som højesteretsdommer været involveret i omfattende svindel og bedrageri, og står bag stribevis af svigagtige afgørelser.

Advokat, højesteretsdommer og lovforfatter Jon Stokholm
Advokat, højesteretsdommer og lovforfatter Jon Stokholm
Medvirkede i DIFO's svindel med opdigtede rettigheder som advokat, hvidvaskede rettighederne som lovforfatter, og dækkede over svindlen som højesteretsdommer.
Advokat Jon Stokholm var medindehaver af Lind & Cadovius Advokataktieselskab og havde mange bijobs, bl.a. på Københavns Universitet, hvor Dommerudnævnelsesrådets formand, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, også havde bijob.

Juraprofessor på Københavns Universitet, Mads Bryde Andersen, og hans daværende underbo på Stokholmsgade 43 i København, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, var løbet i problemer med deres nye bijobsprojekt, som de havde finansieret ved opkrævning af licensafgifter for rettigheder til domænenavne i Danmark, og de havde brug for en advokat til at tage sig af sagen.

Advokat Jon Stokholm blev hyret af foreningen DIFO, som juraprofessor Mads Bryde Andersen stiftede og udstyrede med et klagenævn.

Som henholdsvis formand og næstformand for foreningen DIFO's klagenævn har Mads Bryde Andersen ansat underboen, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, og hendes kollega fra Dommerudnævnelsesrådet, landsdommer Kaspar Linkis.

Advokat Jon Stokholm og juraprofessor Mads Bryde Andersen og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen har derefter bygget deres lukrative bijobsvirksomhed med rettigheder til domænenavne i Danmark på grundlag af omfattende organiseret svindel og bedrageri.

Siden årtusindeskiftet har deres forening, DIFO, uretmæssigt opkrævet millioner af kroner i »licens« på de domænenavne, som ISP'erne i Danmark har solgt til deres respektive kunder.

Indtægterne blev derefter fordelt mellem de medvirkende til svindlen, maskeret og udbetalt som honorar for bijobs.

Udnævnt højesteretsdommer.

Med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis i Dommerudnævnelsesrådet, hvor de havde bestemmende indflydelse som henholdsvis formand og næstformand, samtidig med at begge dommere lige fra stiftelsen af foreningen DIFO har stået på foreningens lønningsliste, var det kun et spørgsmål om formalitet, at få advokat Jon Stokholm indstillet og udnævnt som højesteretsdommer.

Foreningen DIFO's advokat, Jon Stokholm, nu forsynet med en højesteretsdommertitel, blev derefter formand for det udvalg, som daværende videnskabsminister Helge Sander nedsatte til at affatte en lov om domænenavne i Danmark.

Ud over Jon Stokholm som formand og Mads Bryde Andersen som næstformand, bestod videnskabsminister Helge Sanders domæneudvalg af en række medlemmer af foreningen DIFO's bestyrelse og andre personer på lønningslisten hos DIFO.

Svindlede videre og vildledte Videnskabsministeriet og Folketinget

Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen og deres kolleger afgav deres betænkning nr. 1450 om domænenavne i Danmark. Videnskabsminister Helger Sander fremsatte betænkningen som en lov om domænenavne i Danmark, og loven blev vedtaget den 16. juni 2005 og trådte i kraft den 1. juli 2005.

Ved domæneloven, som hovedsagligt er affattet af Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen, blev foreningen DIFO’s fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN overdraget til den danske stat, jf. domænelovens § 2, og derefter tilbageleveret til foreningen DIFO til administration.

Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen havde affattet domæneloven således, at den var skræddersyet til foreningen DIFO. Ingen andre end foreningen DIFO kunne opfylde lovens specifikke krav.

Via domæneloven har Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen forsøgt at hvidvaske foreningen DIFO's fiktive rettigheder fra ICANN og lave dem om til rettigheder fra den danske stat, selvom den danske stat hverken havde noget at gøre med ISP'ernes serviceydelser eller domænenavne i Danmark.

Domæneloven bygger på, jf. forarbejderne til lovens § 2, at ICANN har overdraget ".dk" topdomænet til den danske stat, og at registranter fremover kun har deres domænenavne til låns på vilkår fastsat af administratoren, som loven samtidig har skræddersyet til kun at kunne være foreningen DIFO.

Som juridisk grundlag for DIFO's rettigheder og kompetencer lagde Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen i domæneloven til grund, at DIFO havde fået sine rettigheder og kompetencer fra ICANN, og at DIFO i denne forbindelse ikke var underlagt juridiske forpligtelser i forhold til ICANN.

De lagde til grund, at DIFO kunne disponere over rettighederne fra ICANN som DIFO måtte ønske, og at DIFO alene var begrænset af selvpålagte begrænsninger i form af egne regler.
De lagde endvidere til grund, at DIFO har overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL.

Som selvudnævnt repræsentant for ICANN i Danmark overdrog DIFO i forbindelse med domæneloven sine rettigheder fra ICANN til den danske stat, jf. forarbejderne til domænelovens § 2.

Den påståede overdragelse af .dk topdomænet fra ICANN til den danske stat er sket ved, at foreningen DIFO i forbindelse med betænkning nr. 1450 og domæneloven, har afgivet en erklæring om, at foreningen ikke vil gøre et erstatningskrav vedr. den danske stats ekspropriation af foreningens rettigheder fra ICANN gældende, jf. pkt. 5.5.2.1 i betænkningen. Herefter er der ikke sket yderligere.

Der har aldrig været en overdragelsesforretning mellem ICANN og den danske stat, der har aldrig været en overdragelsesforretning mellem ISP’erne og den danske stat, der har aldrig været en overdragelsesforretning mellem domæneindehaverne og den danske stat, der har hverken været en kontrakt eller ekspropriation eller andet for at vise, at en overdragelse af rettigheder har fundet sted.

Hverken ICANN eller USA’s regering eller ISP'erne har deltaget i den påståede overdragelse. Den i domæneloven anførte overdragelse af rettigheder og kompetencer fra ICANN til den danske stat, bygger udelukkende på foreningen DIFO's opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN.

Hører ikke til dem, der fornægter sine egne børn

Jon Stokholm og hans venner har designet domæneloven til at dække over den omfattende organiserede svindel, som Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm selv havde igangsat.

Jon Stokholm har tidligere udtalt, at han ikke hører til dem, der fornægter sine egne børn, at det er vældig, vældig godt, at han hører til dem, der forsvarer og beskytter sine egne børn.

Som ophavsmand til såvel foreningen DIFO's opdigtede rettigheder fra ICANN som til overdragelsen - via domæneloven - af de opdigtede rettigheder fra ICANN til den danske stat, har Jon Stokholm levet op til sine udtalelser og været i fronten for at forhindre, at sager om disse fiktive rettigheder fra ICANN blev realitetsbehandlet.

Som advokat for foreningen DIFO har Jon Stokholm svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder fra ICANN til foreningen DIFO.

Som formand for videnskabsministeriets domæneudvalg og ophavsmand til domæneloven har Jon Stokholm igen svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder fra ICANN til foreningen DIFO og derefter til den danske stat.

Da domænelovens gyldighed blev anfægtet ved domstolene, meldte Jon Stokholm sig straks på banen og gjorde alt for dække over svindlen.

Som højesteretsdommer i sagen om domænelovens gyldighed svindlede Jon Stokholm og gjorde alt hvad han kunne for at forhindre, at de rejste spørgsmål om rettigheder fra ICANN til foreningen DIFO og til den danske stat blev realitetsbehandlet.

På intet tidspunkt har Jon Stokholm og hans højesteretsdommerkolleger fundet det uheldigt og problematisk, at han skulle agere dommer i sager, hvor han og kollegerne havde særlige interesser i sagens udfald.

Jon Stokholm og hans netværk har svindlet og bedraget og vildledt Folketinget til at vedtage en lov direkte bygget på bedrageri.

Jon Stokholm har demonstreret sine ekstraordinære talenter flere steder, og har misbrugt flere tillidsposter for egen vindings skyld. Han har bl.a. været formand for Advokatrådet, Procesbevillingsnævnet, Konkurrenceankenævnet, Advokatnævnet og har været Censor ved Københavns Universitet og medlem af Det Juridiske Fakultetsråd ved samme Københavns Universitet.

Foreningen DIFO’s virksomhed hviler på ét stort bedrag, tildækket med stribevis af svigagtige højesteretsdomme. Og hovedarkitekterne bag det omfattende bedrageri er Mads Bryde Andersen, Jon Stokholm og Lene Pagter Kristensen.

Som retsgrundlag for foreningen DIFO's rettigheder og kompetencer i forhold til Internettet og domænenavne i Danmark, og retsgrundlag for DIFO's påståede aftaler med indehavere af domænenavne med endelsen ».dk«, har Lene Pagter Kristensen og Mads Bryde Andersen og Jon Stokholm over for landets myndigheder fremført adskillige opdigtede historier.

Siden 1999 har de bl.a. svindlet og bedraget med,


 • (1) at deres forening, bijobsforeningen DIFO, har indgået en aftale med den amerikanske organisation ICANN omkring rettigheder til domænenavne i Danmark;

 • (2) at foreningen DIFO har fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN;

 • (3) at adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på en aftale med den amerikanske organisation ICANN via foreningen DIFO, som repræsentant for ICANN i Danmark. Og at foreningen DIFO havde fået sine rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra ICANN;

 • (4) at foreningen DIFO leverer sin ydelse ved at stille sine rettigheder og kompetencer fra ICANN til rådighed for DK Hostmaster A/S og for registranter mod DK Hostmaster A/S' opkrævning hos registranter og betaling til DIFO af licensafgifter for DIFO's rettigheder og kompetencer. Og at adgang til domænenavne i Danmark beror på en aftale med DIFO;

 • (5) at USA's regering ejer det oprindelige Internet og internettets rodservere, og at USA's regering via aftalememorandum af 25. november 1998 har givet ICANN rettigheder og kompetencer og eksklusivt adgang til dette net;

 • (6) at aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN havde tildelt foreningen DIFO rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark;

 • (7) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, havde registreringsaftaler med ejerne af domænenavne med endelsen ".dk";

 • (8) at registrering af et domænenavn med endelsen ".dk" var en aftale mellem brancheforeningen FIL og registranterne, som udgjorde brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (9) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (10) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs aftaler med indehavere af domænenavne med endelsen ".dk" efter en aftale med Forskningsministeriet;

 • (11) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, var administrator af ".dk" og at foreningen DIFO i 1999 har overtaget administrationen af ".dk" fra brancheforeningen FIL;

 • (12) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs rettigheder og kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark;

 • (13) at både før og efter domæneloven er det foreningen DIFO, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne;

 • (14) at foreningen DIFO er leverandøren af domænenavne i Danmark, og ISP'erne er mellemhandlere af de domænenavne, som foreningen DIFO leverer til slutbrugerne;

 • (15) at såvel mellemhandlere (ISP'ere) som slutbrugere (registranter) af domænenavne i Danmark er forpligtet til at underkaste sig leverandørens (foreningen DIFO) vilkår, som leverandøren suverænt fastsætter;
Jon Stokholm og hans netværk har fremskaffet adskillige domme på samtlige af disse påstande og anbringender.

DOKUMENTERET FAKTUM:

 • (1) Foreningen DIFO's oplysninger om at have indgået en aftale med ICANN var opdigtet. Foreningen DIFO har slet ikke indgået nogen som helst aftale med ICANN, som i øvrigt ikke havde nogen kompetence til at kunne tildele foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark, som foreningen DIFO har påstået at have fået fra ICANN.

 • (2) Foreningen DIFO har ingen rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fået fra den amerikanske organisation ICANN.

 • (3) Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror ikke på en aftale med hverken den amerikanske organisation ICANN eller foreningen DIFO. Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på aftaler med relevante ISP'ere, og ikke foreningen DIFO.

 • (4) Foreningen DIFO har ikke nogen rettigheder eller kompetencer fra ICANN at stille til rådighed for hverken DK Hostmaster A/S eller registranterne af .dk-domænenavne. Foreningen DIFO har opkrævet licensafgifter for fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN.

 • (5) Det net, som USA's regering har opbygget (via "National Security Agency (NSA)" og "U.S. Department of Defense(DoD)"), har USA's regering ikke givet ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer endsige adgang til. Og det net, som ISP'erne verden over har opbygget, har USA's regering heller ikke givet - og kan ej heller give - ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer eller adgang til.

  Internettets rodserversystem består af over 325 DNS-servere (navneservercomputere), som forskellige ISP'er verden over ejer og stiller til rådighed for internetsamfundet.
  Hverken rodserversystemet eller DNS-serverne tilhører USA's regering. Og USA's regering har heller ikke via aftalememorandum af 25. november 1998 tildelt ICANN og DIFO de rettigheder og kompetencer, som DIFO har opdigtet at have fået fra USA's regering via ICANN.

 • (6) Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN omhandler ikke landekodedomænenavne som ".dk". Aftalememorandummet har ikke tildelt foreningen DIFO nogle som helst rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

 • (7) Brancheforeningen FIL havde ingen registreringsaftaler med registranter af domænenavne.

 • (8) Der var ingen aftaler mellem brancheforeningen FIL og registranterne.
  Det var ISP'erne selv, som hver især havde registreringsaftaler med deres respektive domænekunder.

  Brancheforeningen FIL havde sine medlemmer, ISP'erne, akkurat som enhver anden brancheforening i Danmark. Medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, betalte hvert 6.000,00 kr. i årligt kontingent til brancheforeningen. Brancheforeningen FIL havde ingen kundeportefølje.

 • (9) Foreningen DIFO har hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL, som heller ikke på noget tidspunkt har haft en kundeportefølje at overdrage til DIFO.

 • (10) Internetbrancheforeningen FIL har aldrig haft nogen kundeportefølje eller aftaler med domænenavneregistranter at overdrage til foreningen DIFO, som hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt har overtaget nogen aftale mellem brancheforeningen FIL og indehavere af domænenavne med endelsen ".dk".

  Forskningsministeriet havde hverken de fornødne rettigheder eller hjemmel til at kunne indgå en aftale med foreningen DIFO om overtagelse af hverken ISP'ernes serviceydelser eller kundeportefølje eller rettigheder til domænenavne i Danmark eller aftaler i brancheforeningen FIL.

 • (11) Brancheforeningen FIL har aldrig været administrator af ".dk".
  Brancheforeningen FIL har alene været administrator af medlemskab af brancheforeningen.
  Foreningen DIFO har ikke overtaget nogen administration af ".dk" fra brancheforeningen FIL.

  Indtil 1999 var det selskabet DKnet A/S, der - på baggrund af en hostmasteraftale med ISP'erne - var administrator af ".dk". Denne administration af ".dk" er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, der har taget navneforandring til det nuværende DK Hostmaster A/S.

 • (12) Brancheforeningen FILs regler i forhold til domænenavne i Danmark blev implementeret via medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, som havde inkorporeret disse regler i deres respektive forretningsbetingelser over for deres respektive kunder.

  Brancheforeningen FIL havde ikke rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark at overdrage til foreningen DIFO.

  Brancheforeningen FIL havde ingen umiddelbar kompetence til at vedtage regler med bindende virkning, og valgte derfor at afstå fra rollen som konfliktløser i relation til registrering af domænenavne.
  Foreningen DIFO har hverken overtaget rettigheder eller kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark fra brancheforeningen FIL.

 • (13) Både før og efter domæneloven er det ISP'erne, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne. Foreningen DIFO er en forening som en hvilken som helst anden forening i Danmark. DIFO har intet fået af rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

  Både før og efter domæneloven har foreningen DIFO svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder fra ICANN og betalt dommere for at afsige svigagtige domme til at dække over svindlen.

 • (14) Foreningen DIFO har intet at gøre med ISP'ernes levering af domænenavne til deres respektive kunder. ISP'erne er ikke mellemhandlere af de domænenavne ISP'erne selv leverer til deres kunder.

 • (15) Foreningen DIFO har aldrig været leverandør af domænenavne i Danmark. Ingen ISP er mellemhandler af domænenavne eller ydelser fra foreningen DIFO. Leverandørerne af domænenavne i Danmark er ISP'erne. Registranterne er ikke forpligtet til at underkaste sig foreningen DIFO's bestemmelser og krav om betaling af licens for foreningens opdigtede rettigheder.

Emne: Korruption, Svindel, Bedrageri, Dommerbijobberi, Højesteretsdommer, Fusk, Magtmisbrug, Skueprocesser, Retssager, Domænelov.
Personer: Jon Stokholm, højesteretsdommer, formand for Konkurrenceankenævnet og Advokatnævnet, bestyrelse i Bikubenfonden, fhv. formand for Advokatsamfundet, fhv. advokat for DIFO, formand for Helge Sanders domæneudvalg, voldgiftsdommer
Organisationer: Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Domstolene, Højesteret, Lind & Cadovius, Advokatsamfundet, Advokatnævnet, Konkurrenceankenævnet, Bikubenfonden, Det Classenske Fideicommis, Københavns Universitet, Videnskabsministeriet.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Udskrift fra IANA's (ICANN) database over administratorer af landekodedomæner i 1999, med DKnet A/S registreret som administrator af .dk-topdomænet.     Pr. 26/08-1999 var det selskabet DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746, og IKKE brancheforeningen FIL, der var administrator af topdomænet .dk.
Registreringen af DKnet A/S i USA i IANA's database indebar ikke i sig selv nogen tildeling af juridiske rettigheder eller kompetencer til DKnet A/S, hverken fra IANA's side eller fra ISP'ernes side. DKnet A/S' juridiske rettigheder og kompetencer var defineret i en hostmasteraftale med ISP'erne.
 
Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen)     DK Hostmaster A/S (DKnet A/S) havde via delegeringen fra internettets rodzone af .dk til sine navneservere den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da den indgåede hostmasteraftale med ISP'erne var udløbet. Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S og det DIFO ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S, skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, CVR nr. 24210375 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen).     DK Hostmaster A/S (skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516) købt DKnet A/S' navneservere med delegeringen fra internettets rodzone af .dk og fik den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da der ikke var indgået nogen hostmasteraftale med ISP'erne. Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S og det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Topdomænet .dk på internettets rodservere. Delegering af domænenavne på internettet sker fra navneservercomputer til navneservercomputer. Se delegeringen af .dk på side 17 og 26 af rodzonefilens indhold.     Topdomænet .dk er oprettet i internettets rodsystem på de over 325 navneservercomputere, som ISP'erne verden over stiller til rådighed for internetsamfundet. Internettets rodsystem tilhører ikke USA's regering, men tilhører ISP'erne verden over. Topdomænet .dk var oprindeligt delegeret fra rodsystemet til 2 Unix-computere administreret af DKnet A/S. Delegeringen er overgået til DK Hostmaster A/S' navneservere.
 
Administratoropgaven for .dk er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516. Dette kan læses i ledelsens årsberetning.     Administratoropgaven for .dk-topdomænet er ikke gået fra DKnet A/S til foreningen DIFO, og derefter fra foreningen DIFO til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 - nuværende DK Hostmaster A/S. Såvel brancheforeningen FIL som foreningen DIFO har på intet tidspunkt været administrator af topdomænet .dk eller haft nogen domænekundeportefølje eller indgået nogen aftaler med domænenavneregistranter.
 
Foreningen DIFO´s driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S. En ulovlig selvkontrahering med krav om årlige licensbetalinger på ca. 5 mio. kr. for DIFO's opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN.     I stedet for at indgå en hostmasteraftale med ISP'erne valgte Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på vegne af DIFO og DK Hostmaster A/S at indgå en licensaftale med sig selv på begge sider af bordet, hvor DIFO sælger opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN. Betalingerne blev brugt til at købe beskyttelse hos højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis mfl. har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.
 
Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA og ICANN om et DNS-projekt vedr. design, udvikling og afprøvning af procedurer og metoder for fremtidige generiske og private top-domænenavne.     Aftalememorandummet omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«, men omhandler (og har siden dannet grundlag for) oprettelse af generiske topdomænenavne som f.eks. ».biz«, ».info«, ».name«, ».pro« og private topdomænenavne som f.eks. ».jobs«, ».museum«, ».asia«, ».aero«, ».cat«, ».post«, ».tel«, ».travel« mfl.
 
IANA-Kontrakt mellem USA og ICANN vedr. ICANN's koordinering af tildelingen af Internettets tekniske protokolparametre og rapportering om opdatering af kontaktoplysninger vedr. landekodedomænenavne.     ICANN's opgaver i forhold til landekodedomænenavne er begrænset til udarbejdelse af rapporter om anmodninger om opdatering af navneservere og oplysninger om valgte administratorer mv. ICANN har i denne forbindelse udtrykkeligt fået et forbud mod at lave om på de etablerede politiker og har ingen juridiske muligheder til at tildele rettigheder i forhold til landekodedomæner.
 
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Østre Landsrets kendelse i sag B-2966-00 med forbud mod foreningen DIFO’s forsøg på at inddrage domænenavnet co.dk fra DMS. Østre Landsret slog fast, at DMS ikke var omfattet af foreningen DIFO’s regelsæt.     Med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af en kundeportefølje fra foreningen FIL vedtog DIFO et regelsæt, som ifølge Mads Bryde Andersen indeholder »en særlige ekspropriationsbestemmelse i § 4, stk. 1«.
Østre Landsret nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning om at inddrage co.dk i henhold til regelsættets § 4, stk. 1, da DMS ikke var medlem af DIFO og DIFO ikke havde de fornødne rettigheder og kompetencer.
 
Advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholms ansøgning om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at påkære Østre Landsrets forbud til Højesteret.     Her gjorde advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholm usandfærdigt gældende, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje og domænenavneaftaler fra brancheforeningen FIL, og at DIFO havde fået mandat fra ICANN til bl.a. at vedtage et regelsæt om inddragelse af domænenavne og at DIFO afleder sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN's påståede »faktiske kompetence«.
 
Mette Christensen, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønnes fejlagtige dom til fordel for foreningen DIFO, jf. Højesterets dom af 23. januar 2006.     Her har flere bijobsdommere fusket og svindlet sig frem til den fejlagtige domskonklusion, at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Sø- og Handelsretten har DIFO bindende til retsbogen anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten ændrede ikke noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 27. juni 2008.     Selvom DIFO bindende til retsbogen har anerkendt og tilstået hverken at have fået rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL, står Højesterets tidligere fejlagtige dom ved magt. Kun højesteretsdommerne selv måtte ophæve den fejlagtige højesteretsdom. Undersottere måtte ikke foretage selvstændige bedømmelser.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets retsbog af 27. september 2010.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Københavns Byret har DIFO på ny, bindende til retsbogen, anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men heller ikke bevisførelsen ved Københavns Byret ændrede noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets dombog af 29. oktober 2010.     DIFO har flere gange, i forskellige vendinger, over for Sø- og Handelsretten, Københavns Byret og Østre Landsret, anerkendt og tilstået, at DIFO hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtog nogen kundeportefølje fra FIL. »Det var en fejl!«, gentog DIFO's advokat flere gange. Men lige meget hjalp det. At beviserne peger i den modsatte retning af højesteretsdomme er ikke noget problem for højesteretsdommerne og Domstolsstyrelsen.
 
Betænkning om administration af domænenavne i Danmark nr. 1450. Affattet af Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Jens Schovsbo, Anette Høyrup, Jane Eis Larsen, Janne Glæsel, Martin von Haller Grønbæk mfl.     Her overdrog foreningen DIFO samtlige af sine opdigtede rettigheder fra ICANN til den danske stat, jf. §§ 2, 6, 11 og 12, og afgav en erklæring om ikke at gøre et erstatningskrav om ekspropriation gældende, såfremt DIFO fik lov til at være administrator af domænenavne i Danmark, jf. pkt. 5.5.2.1 i betænkningen.
 
Høringsnotat vedrørende domæneudvalgets forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Her vildledte Helge Sander Folketinget (på ny) med foreningen DIFO's opdigtede rettigheder fra ICANN.     Helge Sander gjorde gældende, at ICANN havde delegeret .dk-topdomænet til én administrator, DIFO, som i forhold til ICANN vil kunne komme til at være ansvarlig for "overtrædelser" som ISP'erne foretager. Derfor skulle ISP'erne - leverandørerne af domænenavne - ved lov tvangsunderlægges foreningen DIFO's bestemmelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Fuskede og svindlede til fordel for foreningen DIFO og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, forligsmand, voldgiftsdommer

Afsløret i fusk og svindel og ulovlige vennetjenester ved domstolene. Fuskede og svindlede til fordel for vennerne og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Læs mere ...
 
Kaspar Linkis, Landsdommer
Kaspar Linkis, Landsdommer
Svindlede og bedrog for at skaffe sig ekstraindtægter. Forsøgte at dække over sit netværks omfattende organiseret svindel ved nævn og råd og domstolene.

Kaspar Linkis, Landsdommer, næstformand i Dommerudnævnelsesrådet, fhv. forligsmand, mangeårig næstformand for foreningen DIFO's klagenævn, voldgiftsdommer

Afsløret i omfattende organiseret svindel, bedrageri, korruption, magtmisbrug og forsøg på at dække over organiseret svindel og bedrageri.

Læs mere ...
 
Tom Togsverd, Branchedirektør Dansk Industri ITEK
Tom Togsverd, Branchedirektør Dansk Industri ITEK
Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Tom Togsverd, Branchedirektør hos Dansk Industri ITEK, fhv. vicedirektør hos Tele Danmark A/S, fhv. chefkonsulent i IT-Brancheforeningen, medlem af foreningen DIFO's bestyrelse

Afsløret i organiseret svindel og bedrageri, korruption og bestikkelse. Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.