Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 6 af 24)

Print Version
Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 3 af 8)

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis sagsøgt for svindel.

Når det gælder svindelmetoder, er dommernes opfindsomhed grænseløs. Omfattende skueprocesser, konstrueret virkelighed, iscenesat teater til ære for borgere, svindel og bedrag, gennemgående en pilrådden kultur, er hvad, man opdager, når man kradser lidt i overfladen af dommernes glansbillede.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Københavns Byret
Dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Københavns Byret
Skrupelløs. Løj og svindlede groft i et forsøg på at dække over en omfattende organiseret svindel ved domstolene. Dækkede over svindel begået af bl.a. højesteretsdommere.
Stævning nr. 2 mod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis for svindel i foreningen DIFO's klagenævn

Efter at dommerfuldmægtig Pia Stokvad havde afvist stævningen af 3. maj 2011, udtog DMS den 16. november 2011 stævning nr. 2 mod DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og mod Nilfisk-Advance A/S.

Til opfyldelse af bestemmelsen i retsplejelovens § 348, stk. 2, nr.3, om, at »stævningen skal indeholde sagsøgerens påstand«, har DMS i stævningen af 16. november 2011 nedlagt 2 påstande, som er affattet således:

PÅSTANDE:
1. De sagsøgte dømmes til at anerkende, at Nilfisk-Advance A/S har været uberettiget til at indgive klagen af 20. oktober 2009 over sagsøger.

2. De sagsøgte dømmes til at anerkende, at den af Klagenævnet for Domænenavne den 6. april 2011 trufne afgørelse i forhold til sagsøger er ugyldig.
Dokumentationen for Nilfisk-Advance A/S' registrering af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk var bl.a. vedlagt stævningen af 3. maj 2011, som højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens bijobsnetværk fik afvist under henvisning til påstået formalitetsfejl.

Den 15. november 2011 genfremsendte DMS dokumentationen for, at det var Nilfisk-Advance A/S selv, der havde registreret domænenavnene tilbage i 1999. Dokumentationen blev sendt til foreningen DIFO's klagenævn og til Nilfisk-Advance A/S.

Her kunne man have troet, at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis tog konsekvensen af den ubestridte dokumentation for Nilfisk-Advance A/S' registrering af de omtvistede domænenavne og omgjorde deres åbenlyst fejlagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for DIFO. Det var dog ikke tilfældet.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder

Som det fremgår af klagenævnets e-mail af 16. november 2011 nedenfor, fastholdt højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen den åbenlyst svigagtige afgørelse af 6. april 2011 uagtet bevisførelsen for afgørelsens urigtighed.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen har sågar gjort gældende, at den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO skulle fuldbyrdes (!).

På dette tidspunkt vidste højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og kollegerne dog ikke, at DMS, ved en ny stævning, allerede havde anlagt retssag nr. 2 vedrørende deres svigagtige afgørelse af 6. april 2011. Klagenævnet anførte følgende i sin e-mail af 16. november 2011 til DMS:

Klagenævnet har modtaget Deres e-mail af 15. november 2011. Klagenævnet har endvidere modtaget en kopi af Københavns Byrets kendelse af 11. juli 2011 og af Østre Landsrets kendelse af 13. september 2011 (vedhæftet).

Det fremgår heraf, at Københavns Byret ved kendelse af 11. juli 2011 har afvist den sag, som De har anlagt 4. maj 2011 vedrørende klagenævnets afgørelse af 6. april 2011, og at der ikke er nogen kæresag - afgjort eller verserende - vedrørende denne kendelse.

Da de ikke har dokumenteret, at der i øvrigt er noget aktuelt sagsanlæg vedrørende klagenævnets afgørelse, har klagenævnets formand besluttet, at den tillagte opsættende virkning er bortfaldet.
Klagenævnets afgørelse af 6. april 2011 vedrørende domænenavnet "co.dk" vil derfor nu blive fuldbyrdet.
Herefter anmodede højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen DK Hostmaster A/S om at inddrage co.dk til DIFO/DK Hostmaster A/S på baggrund af deres egen svigagtige afgørelse.

Højesteretsdommernes kultur og metoder

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Skrupelløs. Svindlede og fastholdt sin svigagtige afgørelse uagtet at hun flere gange har fået forelagt beviserne for urigtigheden af hendes svigagtige afgørelse.
Højesteretsdommere som Lene Pagter Kristensen anser sig selv for altid at have ret, uanset hvad de gør og uanset hvilken afgørelse de træffer. Holdningen er, at en højesteretsdommer aldrig træffer en forkert afgørelse(!).

Der kan højst blive tale om, at finde en ny begrundelse for en afgørelse truffet af en højesteretsdommer som Lene Pagter Kristensen. Selve afgørelsen derimod kan der ikke laves om på, for en højesteretsdommer træffer aldrig en forkert afgørelse.

Derfor kan højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, som tillige fungerer som dommernes øverste chef, ikke på nogen måde gå med til, at der bliver lavet om på hendes afgørelse, især når afgørelsen er truffet til fordel for hendes trofaste bijobsleverandør gennem de sidste 13 år.

Ny begrundelse

Efter at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen var blevet gjort opmærksom på DMS' nye stævning af 16. november 2011, fandt højesteretsdommeren en anden begrundelse for at få den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 fuldbyrdet, jf. klagenævnets e-mail af 17. november 2011 til DMS:

Klagenævnet har modtaget Deres e-mail af 16. november 2011, hvortil var vedhæftet en kopi af et brev af 15. november 2011 til Københavns Byret. Klagenævnets formand har vurderet, at dette brev ikke dokumenterer, at der er noget aktuelt sagsanlæg vedrørende klagenævnets afgørelse i sagen vedrørende domænenavnet "co.dk". Som anført i klagenævnets e-mail til Dem af 16. november 2011 er den tidligere tillagte opsættende virkning bortfaldet, og nævnets afgørelse vil derfor nu blive fuldbyrdet.

Klagenævnet har endvidere modtaget Deres e-mail af 17. november 2011, hvortil var vedhæftet en kopi af en ny stævning vedrørende sagen, som tilsyneladende er indgivet til Københavns Byret den 15. november 2011.

Det fremgår af domænelovens § 16, stk. 2, at klagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagenævnet traf afgørelse i sagen vedrørende domænenavnet "co.dk" den 6. april 2011. Denne nye stævning ændrer derfor ikke ved, at klagenævnets afgørelse i sagen vedrørende domænenavnet "co.dk" nu er bindende og vil blive fuldbyrdet.
Nilfisk-Advance A/S trækker sin klage tilbage

Efter at DMS telefonisk havde advaret Nilfisk-Advance A/S om omfattende og langvarige retssager, trak Nilfisk-Advance A/S sin klage tilbage, jf. Nilfisk-Advance A/S' e-mail af 17. november 2011 til DIFO's klagenævn, hvoraf følgende fremgår:

Efter at indklagede har fremlagt den vedhæftede regning fra 1999 udstedt til Nilfisk-Advance A/S, trækker vi herved vores klage tilbage.
Herefter skulle man tro, at foreningen DIFO's klagenævn v/ højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen ville omgøre den svigagtige afgørelse af 6. april 2011. Men nej. Der tager man fejl igen.

Klagen over co.dk blev konstrueret og iscenesat af DIFO og DK Hostmaster A/S, som nøje havde instrueret en medarbejder hos Nilfisk-Advance A/S om, hvorledes klagen skulle rettes mod co.dk.

Domænenavnet co.dk har aldrig været Nilfisk-Advance A/S' mål. Domænenavnet co.dk derimod har hele tiden været DIFO og DK Hostmaster A/S og klagenævnets mål.

Profit før retsprincipper

Med Nilfisk-Advance A/S' tilbagekaldelse af selskabets klage, blev gulvtæppet trukket væk under højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis svigagtige afgørelse af 6. april 2011, om at inddrage co.dk til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.

Men selvom gulvtæppet blev trukket væk under højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes plan om at svindle sig til co.dk, er Lene Pagter Kristensen en højesteretsdommer, og som sådan agerede hun i fuld overensstemmelse med højesteretsdommernes kultur og fremgangsmåde.

For de altid bijobshungrende højesteretsdommere, gælder det først og fremmest om at sikre sig profitten via bijobsleverandøren frem for principper om en retsstat. Den faste procedure ved Højesteret - når en af deres talrige svigagtige afgørelser er afsløret - er ganske klassisk: AFVISE, AFVISE og BENÆGTE ALT.

Kørte videre i eget univers med konstrueret virkelighed

Højesteret i København
Højesteret i København
Et ret specielt univers for personer uden skrupler. Her gælder det kun om at sikre sig ekstraindtægter og vennetjenester. Svigagtige afgørelser tildækkes kraftigt, og klager afvises konsekvent og bestemt.
Som det fremgår af klagenævnet v/ højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens e-mail af 18. november 2011 til Nilfisk-Advance A/S (gengivet nedenfor), afviste højesteretsdommeren at omgøre den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for DIFO og DK Hostmaster A/S.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen anførte, at Nilfisk-Advance A/S og DMS i stedet kan starte en ny klagesag om co.dk hos samme DIFO's klagenævn.

Her ville højesteretsdommeren og hendes netværk givetvis misbruge den nye klagesag til at træffe en ny svigagtig afgørelse om inddragelse af co.dk, denne gang blot med en anden begrundelse end en klage fra Nilfisk-Advance A/S.

DIFO's klagenævn v/ højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens e-mail af 18. november 2011 til Nilfisk-Advance A/S lyder:

Klagenævnet har modtaget Deres e-mail af 17. november 2011, som ifølge det oplyste samtidig er sendt til Digital Marketing Support ApS.

Klagenævnet har som bekendt truffet afgørelse i sagen vedrørende domænenavnet "co.dk" den 6. april 2011. Som oplyst i klagenævnets e-mails af 15. og 16. november 2011 er den tidligere tillagte opsættende virkning bortfaldet, og klagenævnet har derfor anmodet DK Hostmaster A/S om at fuldbyrde afgørelsen.

Klagenævnet kan ikke på nuværende tidspunkt genoptage sagen, jf. § 25 i klagenævnets forretningsorden (som kan læses på www.domaeneklager.dk). Da den tidligere sag således er endeligt afsluttet ved klagenævnet, foretager klagenævnet sig ikke videre i anledning af Deres e-mail af 17. november 2011.

Som følge af Deres e-mail kan jeg oplyse, at klagenævnets afgørelse af 6. april 2011 ikke er til hinder for, at hver af parterne på et nyt grundlag kan indgive en klage til nævnet vedrørende det samme domænenavn, jf. § 26 i klagenævnets forretningsorden.

Digital Marketing Support ApS modtager en kopi af denne e-mail til orientering.
Ubegrundet tillid til en dommertitel

Umiddelbart ville man have troet, at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis, i Nilfisk-klagesagen, selvklart ikke ville have truffet en afgørelse om inddragelse af co.dk, hvis Nilfisk-Advance A/S vitterligt selv havde registreret, betalt og brugt domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.

Man ville have troet, at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' afgørelser måtte bero på en fejl, når det klart og ubestridt dokumenteres ved såvel fakturaen for registreringen af domænenavnene som ved Nilfisk-Advance A/S' betaling ved bankoverførelse og efterfølgende brug af domænenavnene gennem flere år, at det var Nilfisk-Advance A/S selv, der havde registreret domænenavnene.

Man ville have troet, at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis ville acceptere at rette deres åbenlyst fejlagtige afgørelser om inddragelse af co.dk, når Nilfisk-Advance A/S anerkendte, at have registreret og betalt for domænenavnene og skriftligt tilbagekalder sin klage.

Man ville have troet, at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis ville have så meget respekt for landets domstole, at de naturligvis ville acceptere at rette de åbenlyse fejlagtige afgørelser, når de og deres klagenævn blev sagsøgt for deres fejlagtige afgørelser.

Man ville have troet, at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis ville acceptere Københavns Byrets forslag om forlig i stedet for en retssag ved domstolene.

Man ville have troet, at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis ville acceptere Københavns Byrets afgørelse, når byretten - efter et mislykket forslag om forlig - ved en kendelse afviste højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis' formalitetsindsigelser og i stedet besluttede at realitetsbehandle retssagen.

Man ville have troet en hele masse, fordi man ubegrundet har haft tillid til personer forsynet med dommertitler, personer som man i realiteten hverken kender eller har nogen grund til have tillid til. Hvordan disse personer har fået deres dommertitler, og hvad de som modydelse skal gøre for deres dommertitel, ved man intet om. Derfor bør man være mere påpasselig med at have blind tillid til disse titler.

Højesteretsdommernes fremgangsmåde viser, at dommernes loyalitet over for bijobsleverandører er høj. Dommernes etiske eller moralske principper, eller deres respekt for landets love, derimod, er stort set ikke-eksisterende. Den rådne kultur sidder klæbet fast på rygraden.

Var du i tvivl om, hvorvidt det var ved fejl eller ved bevidst handling, at højesteretsdommerne gennem tiden har truffet stribevis af åbenbart fejlagtige afgørelser til fordel for bijobsleverandører som DIFO, får du her en idé om dommernes metoder.

Svindlede videre

Landsdommer Kaspar Linkis
Landsdommer Kaspar Linkis
Svindlede og fastholdt sin svigagtige afgørelse uagtet at han flere gange har fået forelagt beviserne for urigtigheden af hans svigagtige afgørelse.
Som sagsøgte ved Københavns Byret i retssag nr. 2 om den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 i Nilfisk-Advance A/S' klagesagen, anførte klagenævnet v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis på ny, at klagenævnet har formalitetsindsigelser, hvorfor DMS' stævning nr. 2 i klagesagen også skal afvises.

Bijobsdommernes formalitetsindsigelser lyder denne gang på, at deres klagenævn ikke er rette sagsøgte, og at fristen i domæneloven for at kunne anfægte klagenævnets afgørelse af 6. april 2011 er overskredet, hvorfor også stævningen af 16.november 2011 skal afvises.

Klagenævnet v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis gjorde gældende, at sagen ikke skulle realitetsbehandles og at klagenævnets formalitetsindsigelser skulle udskilles til særskilt forlods behandling med henblik på afvisning af stævningen.

DMS gjorde gældende, at klagenævnets formalitetsindsigelser og begæring om udskillelse til særskilt forlods behandling med henblik på afvisning ikke skulle imødekommes.

Rette sagsøgte - Frist overholdt

Til støtte for synspunktet gjorde DMS gældende, at den almindelige forældelsesfrist for at kunne sagsøge klagenævnet for den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 ikke var overskredet, at stævningen af 16.november 2011 er en selvstændig sag, jf. klagenævnets egen e-mail af 18. november 2011, at DMS ikke anerkender gyldigheden af domæneloven, som er baseret på svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder fra USA, og at domæneloven i øvrigt ikke har fastsat en sådan frist for sagsanlæg om svigagtige afgørelser.

DMS fastholdt, at DIFO's klagenævn er rette sagsøgte i forhold til den svigagtige afgørelse af 6. april 2011. Det var jo klagenævnet v/dommerne selv, og ikke Nilfisk-Advance A/S, der havde affattet og nedlagt og pådømt påstanden om inddragelse af .co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO.

Klagenævnet er derfor den rette sagsøgte for så vidt angår påstanden og afgørelsen om inddragelse af domænenavnet co.dk og skal derfor redegøre for retsgrundlaget for påstanden og afgørelsen om inddragelse, herunder redegøre for, hvordan og hvorfra foreningen DIFO og/eller den danske stat har erhvervet en sådan ret til at kunne inddrage tredjemands domænenavn.

Klar forskel

Der er jo betydelig forskel mellem de af Nilfisk-Advance A/S - på baggrund af varemærkerettigheder - nedlagte påstande om sletning af registrering og/eller forbud mod registrering af specifikke navne som domænenavne, og den af foreningen DIFO's klagenævn trufne afgørelse om inddragelse af domænenavnerettigheder til fordel for foreningen DIFO og selskabet DK Hostmaster A/S.

Mens retsgrundlaget for rettighedshavere til et navn for at forbyde andre i at anvende dette navn uden rettighedshaverens samtykke er klart og hæderligt, er de af foreningen DIFO indførte bestemmelser i Danmark om foreningens påståede rettigheder og kompetencer til at kunne inddrage domænenavne bygget på opdigtede rettigheder og kompetencer fra den amerikanske organisation ICANN. De bygger således på svindel og bedrageri.

Svindlede og vildledte Folketinget

Højesteretsdommer Jon Stokholm
Højesteretsdommer Jon Stokholm
Bistod højesteretsdommer Pagter Kristensens netværk med bl.a. svindel med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og blev udnævnt til højesteretsdommer. Vildledte Folketinget med fiktive rettigheder fra ICANN i USA.
Den i domæneloven påståede overdragelse af rettigheder og kompetencer fra den amerikanske organisation ICANN til den danske stat, til bl.a. at kunne inddrage domænenavne under .dk, bygger på foreningen DIFO's samme opdigtede rettigheder og kompetencer fra samme amerikanske organisation, ICANN.

Domæneloven fra 2006 bygger videre på foreningen DIFO's fiktive overtagelse af en ikke-eksisterende kundeportefølje fra brancheforeningen FIL, alt sammen fiktive rettigheder og kompetencer, som foreningen DIFO's stifter og daværende formand, Mads Bryde Andersen, og foreningens daværende advokat, Jon Stokholm, i forbindelse med affattelse af domæneloven har overdraget til den danske stat og derefter fået retur i administration.

Foreningen DIFO's daværende advokat, Jon Stokholm, og foreningens stifter, Mads Bryde Andersen, blev udpeget som henholdsvis formand og næstformand for det udvalg, der har affattet domæneloven. Forinden blev advokat Jon Stokholm udnævnt til højesteretsdommer efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, hvor højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis havde bestemmende indflydelse som henholdsvis formand og næstformand.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har siden stiftelsen af foreningen DIFO tilbage i 2000 haft bijobs i foreningen som henholdsvis formand og næstformand for foreningens Klagenævn.

Svindlede flere gange til fordel for bijobsleverandøren DIFO

Ved flere lejligheder, navnlig i forbindelse med højesteretssag 357/2006 (U.2008.2785H), har højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis som ledere af foreningen DIFO's klagenævn gjort gældende, at foreningen DIFO fra den amerikanske organisation ICANN havde fået rettigheder og kompetencer til at kunne inddrage domænenavnet .co.dk og at foreningen havde overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL og havde overtaget registreringsaftaler indgået mellem registranter af .dk-domænenavne og brancheforeningen FIL. Alt sammen løgne og det pure opspind.

Det er samme Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis, som nu har kapret Nilfisk-Advance A/S' klage og derefter nedlagt påstand om - og derefter pådømt samme påstand om inddragelse af domænenavnet co.dk, således som bijobsleverandøren DIFO hele tiden har ønsket og søgt gennemført.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har benyttet sig af Nilfisk-Advance A/S' klage som springbræt til at gennemføre deres egen dagsorden: inddragelse af co.dk, hvilket siden 2000 har stået på bijobsleverandøren DIFO's ønskeliste.

Skueprocessen ved Københavns Byret

Københavns Byret
Københavns Byret
Et af Danmarks største skuespilhus. Iscenesatte en skueproces for at dække over højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis svindel med domænenavne.
Den 3. februar 2012 indkaldte Københavns Byret parterne til et retsmøde og fremkom med bl.a. forslag om forlig, retsmægling eller nævnsbehandling af sagen.

Den 24. februar 2012 afviste klagenævnet v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis samtlige af Københavns Byrets forslag om forlig eller retsmægling og fastholdt, at stævningen skal afvises med begrundelse i formalitet.

Den 16. marts 2012 traf Københavns Byret ved kendelse en afgørelse om at realitetsbehandle retssagen i stedet for højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis krav om formalitetsbehandling.

Den 30. marts 2012 kærede DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis Københavns Byrets afgørelse om at realitetsbehandle retssagen til Østre Landsret.

Den 24. maj 2012 traf Østre Landsrets 8. afdeling afgørelse i kæresagen og gav DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis medhold i deres krav om formalitetsbehandling af stævningen af 16. november 2011, således at klagenævnets formalitetsindsigelser udskilles til særskilt forlods behandling.

DMS' begæring om udskillelse til særskilt forlods behandling

Den 30. oktober 2012 begærede DMS spørgsmålet om domænelovens gyldighed udskilt til særskilt forlods behandling, da domæneloven ikke kunne tages i anvendelse i forhold til retssagen før de rejste indsigelser om det svigagtige grundlag, som loven bygger på, var afgjort.

Den 21. december 2012 afviste Københavns Byret /v retsassessor Anja Gudbergsen stævningen af 16. november 2011 uden end at nævne DMS' begæring om udskillelse af spørgsmålet om domænelovens gyldighed til særskilt behandling.

Retsassessor Anja Gudbergsens begrundelse for at afvise stævningen lyder: Fristen for at sagsøge klagenævnet i forhold til den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 er udløbet.

Retsassessor Anja Gudbergsen dømte oveni DMS til at betale sagsomkostninger til DIFO's klagenævn og Nilfisk-Advance A/S. DMS skal jo ikke komme for godt i gang. Og når det er dyrt, kan DMS måske lære det - hvad dommerne i Danmark, i deres slogan, mener med "Ret og retfærdighed".

Får man en falsk klage og en svigagtig afgørelse fra en højesteretsdommer, forventer dommerne at man spiller dum, og blot siger Ja-tak. Ellers får man endnu flere svigagtige afgørelser kylet i hovedet.

Man skal ikke sagsøge korrupte dommere som Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis ved en korrupt domstol. Man skal finde på noget andet.

Udstillede sig selv

Nilfisk-Advance A/S havde indgivet en falsk klage til foreningen DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og Landsdommer Kaspar Linkis, som har misbrugt den falske klage til eget formål.

Nilfisk-Advance A/S tilbagekaldte sin falske klage, da der ikke har været grundlag for at indgive klagen til at starte med.

Foreningen DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og Landsdommer Kaspar Linkis har imidlertid truffet og fastholdt svigagtige afgørelser på baggrund af den falske klage og har benyttet sig af deres netværk ved domstolene til at få truffet endnu flere svigagtige afgørelser i sagen.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og Landsdommer Kaspar Linkis fremgangsmåde i sagen, hvor de i ekstrem grad forsøgte at opretholde gyldigheden af en åbenlys svigagtig afgørelse til fordel for deres bijobsleverandør DIFO, og hvor de hårdnakket forsøgte at dække sig ind med ulovlige og billige formalitetstricks, illustrerer tydeligt dommernes moral og deres fremgangsmåde anvendt i talrige sager.

Bruger skatteydernes penge og det offentlige retsapparat til at begå og til at dække over økonomisk kriminalitet

Domstolsstyrelsen i København
Domstolsstyrelsen i København
Vendte det blinde øje til dommernes omfattende organiserede svindel. Styret af det samme netværk, som står bag den organiseret økonomiske kriminalitet ved domstolene.
Ved deres adfærd har højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og Landsdommer Kaspar Linkis udstillet sig selv og de fremgangsmåder, de anvender, når de svindler til fordel for bijobsleverandører. Deres metoder kan til tider være så grove, at selv "grønthandler Ali" og "pensionisten Emma" kan forstå, hvad de havde gang i.

Spørgsmålet er, hvor mange andre dommere og andre embedsmænd, der er involveret i denne lukrative svindelaktivitet, og hvor mange andre borgere og virksomheder, svindelnetværket har udplyndret siden den 1. juli 1999, hvor Domstolsstyrelsen blev oprettet som en ny, selvstændig statsinstitution, og hvor Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis og deres netværk fik magt over landets dommere.

Med Lene Pagter Kristensen og hendes netværk ved domstolsmagten er der lagt meget alvorlige hindringer i vejen for, at domstolene kan fungere efter hensigten.

Danmark er en retsstat og et demokrati, og skatteydernes penge og det offentlige retsapparat skal ikke kunne bruges til at begå eller til at dække over økonomisk kriminalitet.

Gør regeringen ikke noget ved problemet, vil borgerne selv, som det ofte er sket i andre lande, finde alternative løsninger. Dette bør dog undgås i Danmark.

Har du en løsning til, hvordan borgere og virksomheder, på en effektiv måde kan bekæmpe problemet med svindel og korruption i embedsmændsmiljøer, vil vi meget gerne høre fra dig. Husk, at også du, på egen hånd - hemmeligt eller offentligt - kan gøre noget ved problemet.

Du kan altid starte med at nægte at anerkende eller rette dig efter svigagtige afgørelser og afgørelser truffet af afslørede svindlere. Det er din gode ret, akkurat som din ret til at nægte at tage imod falske pengesedler.

Emne: Danske dommere, Dommerbijobberi, Korruption, Magtmisbrug, Svindel, Bedrageri, Domænenavne, Internetleverandører, ISP'erne, Domæneloven, Retssager, Skueprocesser.
Personer: Lene Pagter Kristensen, Kaspar Linkis, dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Retsassessor Anja Gudbergsen, Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen
Organisationer: Domstolsstyrelsen, Domstolene, Københavns Byret, Østre Landsret, Højesteret, Justitisministeriet, Foreningen DIFO, DK Hostmaster A/S, Nilfisk-Advance A/S.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Nilfisk-Advance A/S' registrering af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Den 2. juli 1999 registrerede Nilfisk-Advance A/S domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk ved at indgå registreringsaftaler med selskabets daværende ISP'ere, domænefirmaerne E.dk ApS og SpeedNames A/S. Her ses domænefirmaet E.dk ApS' faktura til Nilfisk-Advance A/S vedr. registrering af domænenavnene.
 
Nilfisk-Advance A/S' betaling for domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S betalt domænefirmaet E.dk ApS' faktura vedr. registrering af domænenavnene ved bankoverførelse. Ingen andre end Nilfisk-Advance A/S selv har anvendt de registrerede domænenavne, som domænenavneselskabet SpeedNames har konfigureret og hostet for Nilfisk-Advance A/S.
 
Nilfisk-Advance A/S' brug af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S fik nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk til at pege på deres hjemmeside "my.Nilfisk-Advance.com".
 
Nilfisk-Advance A/S' klage til foreningen DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis.     Efter 10 år som ejer og bruger af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, klagede Nilfisk-Advance A/S til foreningen DIFO's klagenævn. Nilfisk-Advance A/S rettede sin klage - efter instruks fra DIFO og DK Hostmaster A/S - mod co.dk og Digital Marketing Support (DMS), selvom der ikke var nogen aftaler mellem Nilfisk-Advance A/S og DMS.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, prof., dr.jur. Jens Schovsbo og advokat Knud Walberg afviste Nilfisk-Advance A/S's klage over nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, men fastholdte "klagen" over co.dk.     Klagenævnet sammensat af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, Prof., dr.jur. Jens Schovsbo og advokat Knud Wallberg (som repræsenterede DIFO i Østre Landsret i tidligere mislykkede forsøg på at tvangsovertage co.dk) anså Nilfisk-Advance A/S' klagesag som en god mulighed for at inddrage .co.dk til deres bijobsleverandør, DIFO. Derfor fastholdte de, at der var en sag vedr. co.dk.
 
Klagenævnets afgørelse om at inddrage co.dk til foreningen DIFO. Nævnet bestod af landsdommer Kaspar Linkis, prof., dr.jur. Jens Schovsbo, prof., dr. jur. Thomas Riis, Jeppe Juul og Lars Hørberg.     Klagenævnet afviste at behandle klagen over nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk men konkluderede, at hverken Nilfisk-Advance A/S eller andre havde registreret deres domænenavne under .co.dk. »Det har formodningen imod sig«. DMS burde have reageret prompte og disponeret over en aftale, som DMS ikke var part i. Derfor skulle co.dk inddrages til DIFO.
 
Stævningen af 3. maj 2011: Ved stævningen sagsøgte DMS Nilfisk-Advance A/S for uberettiget klage til klagenævnet for domænenavne over registrering af domænenavne, som Nilfisk-Advance A/S selv havde foretaget.     Ved samme stævning anlagde DMS samtidig retssag mod Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og deres bijobsnetværk for svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og for organiseret svindel i forbindelse med en række afgørelser.
 
Københavns Byret og dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011, hvor hun ad formalitet afviste stævningen af 3. maj 2011 indeholdende 13 påstande.     Københavns Byret og dommerfuldmægtig Pia Stokvad forhindrede ulovligt, at stævningen mod bl.a. højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk om organiseret svindel, blev behandlet ved domstolene. Formålet med stævningen var få de sagsøgte til at redegøre for, hvordan det kunne lade sig gøre, at DIFO i så mange år har kunnet klare sig gennem det danske retssystem med opdigtede rettigheder og kompetencer.
 
DMS' brev af 7. juni 2011 til Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, hvor DMS anfægtede dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 30. maj 2011.     I brevet gentog DMS sine synspunkter fremsat under telefonsamtalen af 6. juni 2011 med dommerfuldmægtig Pia Stokvad og anmodede om omgørelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 30. maj 2011 og kære til Østre landsret, såfremt kendelsen af 30. maj 2011 ikke blev omgjort.
 
Nilfisk-Advance A/S' henvendelse til Københavns Byret med spørgsmål om, hvorfor stævningen af 3. maj 2011 ikke var blevet forkyndt for selskabet.     Til Nilfisk-Advance A/S, der fra DMS havde modtaget en kopi af stævningen af 3. maj 2011 indeholdende de 13 påstande og derfor undrede sig over, hvorfor stævningen pr. 20. juni 2011 stadig ikke var blevet forkyndt, oplyste dommerfuldmægtig Pia Stokvad og hendes chef, at stævningen af 3. maj 2011 var blevet afvist »på grund af ufuldstændige påstande«.
 
Dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye afgørelse af 11. juli 2011 med ændret begrundelse.     Den 11. juli 2011, efter at der var gået over en måneds tid siden DMS den 6. og 7. juni 2011 påkærede afgørelsen af 30. maj 2011 til Østre Landsret, og efter at fristen for indbringelse til Østre Landsret var overskredet med flere uger, traf dommerfuldmægtig Pia Stokvad en ny afgørelse og sendte den direkte til Østre Landsret.
 
DMS' supplerende kæreskrift af 30. august 2011 til Østre Landsrets 5. afdeling, med påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.     Efter for sen modtagelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye afgørelse af 11. juli 2011 og modtagelse af tilladelse fra Østre Landsret sendte DMS et »Supplerende kæreskrift« med en påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtigens afgørelse af 30. maj 2011. Den nye afgørelse af 11. juli 2011 derimod kunne DMS ikke påkære til Østre Landsret, da fristen for kære var udløbet.
 
DMS' klage af 31. august 2011 til justitsminister Lars Barfoed over kriminalitet i forbindelse med dommeres bijobberi.     Den 31. august 2011 klagede DMS til justitsminister Lars Barfoed over kriminalitet i forbindelse med dommeres bijobberi og over Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, for manglende behandling af skrivelsen af 7. juni 2011 vedr. dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.
 
Østre Landsrets formalitetsafgørelse af 13. september 2011 om at afviste den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad direkte indbragte kendelse af 11. juli 2011 for Østre Landsret.     Landsdommerne anførte, at man på forhånd ikke kan kære en afgørelse før afgørelsen er truffet, og at der efter dommerfuldmægtig Pia Stokvads afsigelse af kendelsen af 11. juli 2011 ikke var iværksat kære af kendelsen inden kærefristens udløb.
 
Justitsministeriets brev af 22. september 2011 til DMS.     Den 22. september 2011 svarede justitsministeriet på DMS' klage af 31. august 2011 og anførte, at justitsminister Lars Barfoed på grund af sagsmængde har bemyndiget ministeriet til at behandle sagen, og at det er politiet, der skal påtage sig af sager om svindel ved domstolene.
 
Københavns Byrets præsident Søren Axelsens brev af 23. september 2011 til DMS.     Københavns Byrets præsident Søren Axelsen gjorde gældende, at dommerfuldmægtig Pia Stokvad handlede uafhængig af retspræsidenten, at retspræsidenten ingen kompetence har til at blande sig i dommernes dispositioner, og at en eventuel klage over retspræsidenten skulle sendes til Den Særlige Klageret, hvor højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen er formand.
 
Rykker og påkravsskrivelse til Københavns Byrets præsident Søren Axelsen og Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf om en lovlig behandling af stævningen af 3. maj 2011.     Den 3. oktober 2011 skrev DMS til Københavns Byrets præsident Søren Axelsen og Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf og anmodede dem om at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.
 
Københavns Byrets præsident Søren Axelsens brev af 14. oktober 2011 til DMS.     Den 14. oktober 2011 afviste Københavns Byrets præsident Søren Axelsen at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.
 
Begæring om afsigelse af kendelse om lovlighed af den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.     Den 15. november 2011 sendte DMS en formelt juridisk begæring til Københavns Byret v/ præsident Søren Axelsen vedrørende den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.
 
Administrationschef Michael Villemoes Larsens afgørelse af 23. november 2011 af den juridiske begæring af 15. november 2011 sent til Københavns Byret.     Skønt administrationschef Michael Villemoes Larsen hverken var dommer eller havde juridisk kompetence til at afgøre juridiske begæringer, afgjorde han sagen, som han sluttede ved at nægte at tage stilling til spørgsmålet om lovligheden af dommerfuldmægtig Pia Stokvads sagsbehandling og nægtede at afsige en kendelse herom.
 
Stævning nr. 2 af 16. november 2011 mod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis for svindlen i foreningen DIFO's klagenævn     Efter at dommerfuldmægtig Pia Stokvad havde afvist stævningen af 3. maj 2011, udtog DMS den 16. november 2011 stævning nr. 2 mod DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og mod Nilfisk-Advance A/S.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 16. november 2011.     Ved e-mail af 16. november 2011 fastholdt klagenævnet den åbenlyst svigagtige afgørelse af 6. april 2011 uagtet bevisførelsen for afgørelsens urigtighed. Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen har sågar gjort gældende, at den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO skulle fuldbyrdes (!).
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 17. november 2011.     Efter at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen var blevet gjort opmærksom på DMS' nye stævning af 16. november 2011, fandt højesteretsdommeren en anden begrundelse for at få den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO fuldbyrdet.
 
Nilfisk-Advance A/S trækker sin klage tilbage     Efter at DMS telefonisk havde advaret Nilfisk-Advance A/S om omfattende og langvarige retssager, trak Nilfisk-Advance A/S sin klage tilbage.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 18. november 2011.     Uagtet at Nilfisk-Advance A/S har trukket sin klage tilbage, afviste højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen at omgøre den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO. Lene Pagter Kristensen anførte, at Nilfisk-Advance A/S og DMS i stedet kan starte en ny sag om co.dk hos samme DIFO's klagenævn.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.

Justitsministeriet, København
Justitsministeriet, København
Vendte det blinde øje til fusk og svindel ved domstolene og legitimerede løgn inden for det offentlige. Udnævnte korrupte advokater m.fl. som højesteretsdommere.

Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 7 af 24)

Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 4 af 8)

Endnu en ny stævning mod Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet for omfattende svindel ved domstolene. Stævning nr. 3 mod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og deres netværk.

Centralt placerede embedsmænd i det danske samfund har organiseret sig i svindelnetværk og har i årevis begået berigelseskriminalitet og udplyndret borgere og virksomheder for formuer og dækket sig ind med svigagtige afgørelser.

Læs mere ...
 
Folketinget
Folketinget
Med dokumentationen som grundlag gentages Rigsrevisionens henstilling om, at Folketinget især forbyder højesteretsdommeres bijobberi

Dokumentation for omfattende fusk og svindel i forbindelse med dommeres bijobberi sent til Folketinget

Danske dommere bijobber som aldrig før, men har hidtil argumenteret imod et politisk indgreb ved at kræve, at der bliver fremlagt eksempler på sager, hvor det omfattende bijobberi har resulteret i dårlig kvalitet eller fusk/svindel ved domstolene. Med en dokumentation bygget på over 50 konkrete afgørelser er der nu fremlagt eksempler.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.