Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 5 af 24)

Print Version
Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 2 af 8)

Kreativiteten fejler bestemt ikke noget, når bijobsdommere forvandler deres bestillinger til domstolsafgørelser eller forsøger at dække over afsagte svigagtige afgørelser. Aftalt spil, konstrueret og opdigtet virkelighed, løgne, svindel og bedrag. Borgere og virksomheder bliver snydt og bedraget ved domstolene så vandet driver.

Københavns Byret.
Københavns Byret.
En organisation med særdeles kreative embedsmænd, der træffer afgørelser på grundlag af individuel fortolkning af regler og praksis, afhængig af det ønskede resultat.
Dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye afgørelse med ændret begrundelse

Den 11. juli 2011, efter at der var gået over en måneds tid siden DMS den 6. og 7. juni 2011 påkærede dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011 til Østre Landsret, og efter at fristen for indbringelse af afgørelsen til Østre Landsret var overskredet med flere uger, traf dommerfuldmægtig Pia Stokvad en ny afgørelse til erstatning af den oprindelige.

Her indrømmede dommerfuldmægtig Pia Stokvad forudsætningsvis, at stævningen af 3. maj 2011 rent faktisk indeholder sagsøgers 13 påstande, jf. retsplejelovens § 348 stk. 2, nr. 3.

Sagsøgte [der skulle stå "sagsøger"] har gjort gældende, at stævningen opfylder kravene i retsplejelovens § 348 og har anmodet retten at eventuel afvisning sker ved kendelse, idet sagsøgte [der skulle stå "sagsøger"] har anmoder [der skulle stå "anmodet"] retten om at omgøre sin beslutning om afvisning af den 30. maj 2011.
På denne baggrund ændrede dommerfuldmægtig Pia Stokvad sin begrundelse for ikke at have ladet stævningen af 3. maj 2011 blive forkyndt for de sagsøgte, til noget andet end den tidligere påståede manglende påstand i stævningen.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye begrundelse for afvisning af stævningen af 3. maj 2011, hvor højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk var sagsøgt for svindel, lyder nu, at de 13 påstande anført i stævningen ikke kan indgå i en domskonklusion, der skal kunne fuldbyrdes:

Sagsøgers påstande har ikke en sådan beskaffenhed og klarhed, at de kan danne grundlag for sagens behandling, da påstandene ikke er egnede til at indgå i en domskonklusion, der skal kunne fuldbyrdes.
Der er bare det problem med dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye og uhjemlede begrundelse, at påstande nedlagt i en stævning er åbningspåstande, som senere kan omformuleres under sagens forberedelse eller tages væk. Retsplejelovens § 348, stk. 2, nr. 3's krav til en stævning er, at den skal indeholde sagsøgers påstand - punktum.

DMS' påstande var fyldestgørende anført i stævningen. Og staten eller dommerfuldmægtig Pia Stokvad skal da ikke "godkende" DMS' påstande.

Hverken retsplejeloven eller DMS har anmodet dommerfuldmægtig Pia Stokvad om på forhånd at afsige en dom ud fra de i stævningen anførte 13 åbningspåstande. Påstandene i stævningen af 3. maj 2011 udgør ikke de endelige påstande, som eventuelt skulle indgå i en eventuel domskonklusion i sagen. Det er ret almindeligt, at påstande i en stævning ikke udgør en sagsøgers endelige påstande.

Desuden er det ikke alle stævninger, der ender med en domskonklusion. Ifølge retsplejerådet og Domstolsstyrelsen når et betydeligt antal stævninger aldrig til en domsforhandling endsige til spørgsmålet om fuldbyrdelse af en dom. Københavns Byret tilbyder retsmægling, hvilken Københavns Byret da også har tilbudt parterne.

En sagsøgers endelige påstand nedlægges formelt i forbindelse med hovedforhandlingen, efter at stævningen har været forkyndt for de sagsøgte og sagen færdigforberedt, og såfremt sagen ikke forinden er blevet afsluttet på anden vis.

Spørgsmål om domskonklusion og om hvilke påstande, der eventuel skal indgå i en eventuel domskonklusion, og spørgsmål om fuldbyrdelse af en eventuel dom, kan ikke på forhånd afgøres før en stævning har været forkyndt for de sagsøgte og parterne har haft lejlighed til at forholde sig til hinandens synspunkter.

Fortsatte med ulovlighederne

Dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Københavns Byret
Dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Københavns Byret
Dækkede over den omfattende svindel, der foregår ved domstolene. Traf en illegal og uhjemlet afgørelse, som hun tilbageholdte indtil fristen for kære var udløbet.
Dommerfuldmægtig Pia Stokvad har ganske enkelt ulovligt og uhjemlet stillet et nyt illusionært krav, om, at påstandene i stævningen af 3. maj 2011 på forhånd skulle blive DMS' endelige påstande, jf. retsplejelovens § 365, stk. 1, selvom sagen hverken har været forkyndt for de sagsøgte eller været forberedt af parterne.

Retsplejelovens § 348, stk. 2, nr. 3 giver ikke dommerfuldmægtig Pia Stokvad adgang til at stille et sådan krav om endelige påstande i en stævning, endsige til på forhånd at pådømme de nedlagte påstande, jf. retsplejelovens § 365, stk. 1, således som dommerfuldmægtigen ulovligt og retsstridigt har gjort.

Alt dette kendte dommerfuldmægtig Pia Stokvad og hendes chef, retspræsident Søren Axelsen, selvfølgelig. Derfor var de udmærket klar over, at også deres nye afgørelse af 11. juli 2011 ville blive anfægtet af DMS.

Derfor skulle der bruges yderligere tricks og ulovligheder, hvis stævningen af 3. maj 2011 om svindel ved domstolene, skulle kvæles. Og tricket blev, at dommerfuldmægtigen tilbageholdt og ikke forkyndte den nye afgørelse af 11. juli 2011 for DMS, før fristen for kære til Østre Landsret var udløbet.

Herefter stod dommerfuldmægtig Pia Stokvad med to afgørelser om afvisning af stævningen af 3. maj 2011:
- Afgørelsen af 30. maj 2011, med den begrundelse, at der ikke var anført nogen påstande i stævningen af 3. maj 2011. Og
- Afgørelsen af 11. juli 2011, med den begrundelse, at der var anført påstande i stævningen af 3. maj 2011, men at de i stævningen anførte 13 påstande ikke var egnede til at kunne indgå i en domskonklusion, der skal kunne fuldbyrdes.

Uden at have forelagt sin nye afgørelse af 11. juli 2011 med ændret begrundelse for DMS, uden at have fået et kæreskrift til at bringe den nye afgørelse med ændret begrundelse for Østre Landsret, sendte dommerfuldmægtig Pia Stokvad sin nye afgørelse direkte til Østre Landsret.

Afgørelsen blev efterfølgende sendt til DMS, efter udløb af fristen, for at DMS kunne fremsende et kæreskrift. Afgørelsen blev således ulovligt indbragt for Østre Landsret.

Supplerende kæreskrift til Østre Landsret

Østre Landsrets 5. afdeling
Østre Landsrets 5. afdeling
Modtog et supplerende kæreskrift fra DMS med en påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtig Pia Stokvads afvisningsafgørelse af 30. maj 2011.
Efter for sen modtagelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 11. juli 2011 og modtagelse af Østre Landsrets accept af, at DMS kunne sende et processkrift, sendte DMS den 30. august 2011 et »Supplerende kæreskrift« til Østre Landsrets 5. afdeling med følgende overskrift og påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtig Pia Stokvads beslutning af 30. maj 2011:

Supplerende kæreskrift
i Østre Landsrets 5. afd., sag nr. B-2367-11, Digital Marketing Support ApS mod justitsministeren og domstolsstyrelsen m.fl.

Kære af dommerfuldmægtig Pia Stokvads beslutning om at afvise stævningen af 3. maj 2011.

Påstand
Dommerfuldmægtig Pia Stokvads beslutning af 30. maj 2011 om at afvise kærendes stævning af 3. maj 2011 indeholdende 13 påstande ophæves og stævningen sendes til forkyndelse for de sagsøgte.

Der henvises til kærendes skrivelse af 7. juni 2011 til Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, med anmodning om sagens behandling ved en anden dommer end dommerfuldmægtig Pia Stokvad, om omgørelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads beslutning om at afvise stævningen, om afsigelse af kendelse såfremt Pia Stokvads afgørelse ikke omgøres, og om foreløbig kære til Østre Landsret af kendelsen.

Kærendes påstande, i alt 13 påstande, er fyldestgørende anført i stævningen af 3. maj 2011, jf. retsplejelovens § 348 stk. 2, nr. 3. Dette bestrider dommerfuldmægtig Pia Stokvad ikke længere, jf. hendes kendelse af 11. juli 2011, hvor hun i stedet hævder at have pådømt påstandene i forhold til fuldbyrdelse, altså såfremt kærende fik medhold i sagen.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads præmis i hendes beslutning af 30. maj 2011, hvor hun usandfærdigt påstår, at kærendes påstande ikke var fyldestgørende anført i stævningen af 3. maj 2011, jf. retsplejelovens § 348 stk. 2, nr. 3, bygger på løgn og svig.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse, om at afvise stævningen af 3. maj 2011 på baggrund af hendes egen løgn om manglende påstande i stævningen, er kriminel, jf. straffelovens §§ 146 og 155.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvad har ikke på noget som helst tidspunkt været berettiget til, under henvisning til retsplejelovens § 348 stk. 2, nr. 3, at hindre, at stævningen af 3. maj 2011 blev sendt til forkyndelse for de sagsøgte, jf. retsplejelovens § 350 stk. 1. Stævningen har hele tiden indeholdt kærendes påstande, jf. retsplejelovens § 348 stk. 2, nr. 3.

Efter at være blevet konfronteret med urigtigheden af hendes historie om manglende påstand i stævningen af 3. maj 2011, ophørte hun med at påberåbe sig retsplejelovens § 348 stk. 2, nr. 3, altså, at stævningen af 3. maj 2011 ikke indeholder kærendes påstande.

Ved kendelsen af 11. juli 2011 anførte hun i stedet, at hun har pådømt de i kærendes stævning af 3. maj 2011 nedlagte påstande i forhold til fuldbyrdelse.

Men det næste lovlige skridt i behandling af stævningen er ikke en pådømmelse af påstandene i forhold til fuldbyrdelse. Denne pådømmelse sker tidligst når stævningen har været forkyndt for de sagsøgte, og de har afgivet deres svarskrift eller er udeblevet. Normalt vil en sådan pådømmelse først ske, efter sagen har været forberedt og forelagt for retten, jf. retsplejelovens §§ 351 – 366.

Det næste lovlige skridt i behandling af stævningen af 3. maj 2011 er, at stævningen bliver sendt til forkyndelse for de sagsøgte, jf. retsplejelovens § 350 stk.1.

Dommerfuldmægtigens påståede pådømmelse af de i stævningen af 3. maj 2011 nedlagte påstande, er sket på et ulovligt grundlag, idet den påståede pådømmelse af påstandene er sket uden hjemmel og i strid med kærendes ret og forud for stævningen har været forkyndt for de sagsøgte, og forud for at sagen overhovedet har været forberedt og forelagt for retten, jf. retsplejelovens §§ 351 – 366.

Dommerfuldmægtigen har da heller ikke kunnet henvise til nogen hjemmel for at hun, forud for at stævningen har været forkyndt for de sagsøgte, og forud for at sagen har været forberedt og forelagt for retten, jf. retsplejelovens §§ 351 – 366, kunne pådømme de i stævningen nedlagte påstande i forhold til fuldbyrdelse, når påstandene i stævningen ikke nødvendigvis udgør kærendes endelige påstande, jf. retsplejelovens § 365, stk. 1.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvad har såvel ved hendes afgørelse af 30. maj 2011- som bygger på direkte løgn og svindel om manglende påstand i stævningen - som ved hendes afgørelse af 11. juli 2011, som er uhjemlet og arbitrær, anvendt en svigagtig fremgangsmåde og truffet ulovlige, svigagtige og forkerte afgørelser til skade for kærende.

Ved skrivelsen af 7. juni 2011 har kærende anmodet Københavns Byrets præsident om at få sagen behandlet ved en rigtig dommer, fordi dommerfuldmægtig Pia Stokvad har optrådt uhæderligt, og gjort sig skyldig i forhold, der svækker eller gør hende uværdig til den agtelse og tillid, som dommerhvervet forudsætter.

At dommerfuldmægtig Pia Stokvad er uærlig og uhæderlig, og slet ikke burde have noget som helst med kærendes sag at gøre, fremhæves ved hendes forsøg på at genbruge selskabstømmeres mislykkede strategi, om at spille dummere end ens professionelle ansvar tillader.

Ved kendelsen af 11. juli 2011 forsøger hun at få sin tvivlsomme fremgangsmåde til at fremstå som normal praksis ved domstolene. Herved forsøger hun at give udtryk for, at hun hverken kender til bestemmelserne i retsplejelovens §§ 351-366 eller til den ved domstolene etablerede praksis, om, hvordan en stævning skal behandles, og hvornår og hvordan en dommer lovligt kan pådømme påstandene i en retssag.

Hvis hun er så uvidende om retsplejelovens bestemmelser og om gældende praksis ved domstolene, således som hun nu forsøger at give udtryk for, hvorfor blev hun så forsynet med et dommeransvar og tildelt opgaven med at behandle kærendes retssag?

I stedet for ihærdigt at forsøge at få den svigagtige afvisning af stævningen af 3. maj 2011 til at fremstå som rigtig, burde dommerfuldmægtig Pia Stokvad have veget sit sæde, og evt. beklage, at hun muligvis havde overset, at stævningen rent faktisk indeholder 13 påstande.

Ifølge retsplejelovens § 48 stk. 2, behandles sager om en dommers utilbørlige eller usømmelige forhold eller forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen af retspræsidenten, dvs. Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, til hvem kærende ved skrivelsen af 7. juni 2011 har indbragt dommerfuldmægtig Pia Stokvads utilbørlige forhold.

Domstolsstyrelsens melding til kærende er, at svindel og kriminalitet skal anmeldes til politiet. Kærende agter at anmelde dommerfuldmægtig Pia Stokvad for overtrædelse af straffelovens §§ 146 og 155, og anmode justitsministeren om at tage stilling til hendes adfærd, jf. retsplejelovens § 49 stk.2.

Kærendes påstande er fyldestgørende anført i stævningen af 3. maj 2011, jf. retsplejelovens § 348 stk. 2, nr. 3. Stævningen burde derfor have været sendt til forkyndelse for de sagsøgte, jf. retsplejelovens § 350 stk. 1.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads påståede pådømmelse af de i stævningen af 3. maj 2011 nedlagte påstande er sket i strid med kærendes ret, jf. retsplejelovens §§ 351 – 366, og er ulovlig. Dommerfuldmægtig Pia Stokvad har hverken haft eller anført nogen lovlig grund for at bestemme, at stævningen skal afvises.

Stævningen bør derfor sendes til forkyndelse for de sagsøgte.

Kopi af nærværende skrivelse er hermed samtidig sendt til Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, til Domstolsstyrelsens direktør, Adam Wolf, og til Justitsministeren Lars Barfoed, samt til dommerfuldmægtig Pia Stokvad, som reelt udgør modparten i forhold til nærværende kæresag.
Som det tydeligt fremgår af ovenstående supplerende kæreskrift til Østre Landsret, fastholdt DMS sin kære af dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011, jf. den for Østre Landsret nedlagte påstand.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 11. juli 2011 derimod, kunne DMS ikke påkære til Østre Landsret, da fristen for kære var udløbet.

Justitsminister Lars Barfoed og Østre Landsrets formalitetsafgørelse

Fhv. justitsminister Lars Barfoed
Fhv. justitsminister Lars Barfoed
Præget af det kammerateri, der foregik i miljøet. Krøb uden om ministeransvarlighedsloven og vendte det blinde øje til den omfattende svindel, der foregik ved domstolene.
Den 31. august 2011 klagede DMS til justitsminister Lars Barfoed over Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, for manglende behandling af skrivelsen af 7. juni 2011 vedr. dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.

Formalitetsafgørelse ved Østre Landsret

Det er en kendsgerning, at Østre Landsret fra Københavns Byret ikke har modtaget DMS' kære af dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.

At det beror på dommerfuldmægtig Pia Stokvads og Københavns Byrets pligtforsømmelser, at dommerfuldmægtigens afgørelse af 30. maj 2011 ikke blev indbragt for Østre Landsret, anså landsretten ikke for at være domstolenes problem.

Den 13. september 2011 traf Østre Landsret en formalitetsafgørelse og afviste den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad direkte indbragte kendelse af 11. juli 2011 for Østre Landsret.

Som begrundelse lagde landsdommerne til grund, at Københavns Byret til Østre Landsret kun har indbragt dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 og ikke hendes afgørelse af 30. maj 2011.

Landsdommerne anførte, at man på forhånd ikke kan kære en afgørelse før afgørelsen er truffet, og at der efter dommerfuldmægtig Pia Stokvads afsigelse af kendelsen af 11. juli 2011 ikke var iværksat kære af kendelsen inden kærefristens udløb.

Formalitetsafgørelsen blev truffet af bl.a. landsdommer Mogens Kroman, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens mangeårige samarbejdspartner og bijobskollega ved bl.a. Den Særlige Klageret.

Justitsminister Lars Barfoeds stillingstagen

Den 22. september 2011 svarede justitsministeriet på DMS' klage af 31. august 2011 og anførte, at justitsminister Lars Barfoed på grund af sagsmængde har bemyndiget ministeriet til at behandle sagen, og at det er politiet, der skal påtage sig af sager om svindel ved domstolene.

Den 23. september 2011 skrev Københavns Byrets præsident Søren Axelsen til DMS og gjorde gældende, at dommerfuldmægtig Pia Stokvad handlede uafhængig af retspræsidenten, at retspræsidenten ingen kompetence har til at blande sig i dommernes dispositioner, og at en eventuel klage over retspræsidenten skulle sendes til Den Særlige Klageret (hvor sagsøgte i sagen, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, er formand).

Krav om en lovlig behandling af stævningen af 3. maj 2011

Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen
Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen
Ansvarsforflygtigelse. Skønt det er hans job, afviste han at foranledige, at retssager ved Københavns Byret bliver behandlet i henhold til gældende love og praksis.
Den 3. oktober 2011 skrev DMS til Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, og anmodede ham om at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.

Den 14. oktober 2011 afviste Københavns Byrets præsident Søren Axelsen at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.

Den 15. november 2011 sendte DMS en formelt juridisk begæring til Københavns Byret v/ præsident Søren Axelsen vedrørende den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.

Begæring om afsigelse af kendelse om lovlighed af den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.
Påstand
Principalt: Den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011 ophæves og stævningen af 3. maj 2011 sendes til forkyndelse for de sagsøgte.
Subsidiært: Den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011 lovliggøres ved lovlig forkyndelse og lovlig frist til kære til Østre Landsret.

(…)
Det er DMS’ standpunkt, at dommerfuldmægtigens behandling af sagen er sket i strid med gældende ret og at kendelsen af 11. juli 2011 ingen retsvirkning har, jf. U.2004.2756/1H.

Anbringender

Det gøres gældende,
- at dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 ikke blev lovligt forkyndt for DMS;
- at dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 ikke blev lovligt indbragt for Østre Landsret;
- at dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 er ugyldig som stridende imod gældende ret;
- at dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 bør ophæves og stævningen sendes til forkyndelse for de sagsøgte, subsidiært, at kendelsen bør lovliggøres ved lovlig forkyndelse og lovlig frist til kære til Østre Landsret.
I det omfang kendelsen af 11. juli 2011 ikke omgøres i medfør af retsplejelovens § 222, begæres at de afsagte kendelser i sagen bliver lovlig forkyndt for DMS, jf. ovenfor.

Åbenlys svindel i ledtog med dommere kunne ikke forfølges ved de danske domstole

Administrationschef Michael Villemoes Larsen
Administrationschef Michael Villemoes Larsen
Skønt han hverken er dommer eller har kompetence til at afgøre retssager, træffer han afgørelser i retssager for at dække over den svindel, der foregår ved domstolene.
Ved et brev af 23. november 2011 traf Københavns Byret ved administrationschef Michael Villemoes Larsen en afgørelse i forhold til DMS' begæring om afsigelse af kendelse om lovlighed af dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse.

Skønt administrationschef Michael Villemoes Larsen hverken var dommer eller havde juridisk kompetence til at afgøre retssager, afgjorde han retssagen, som han afsluttede ved at nægte at tage stilling til spørgsmålet om lovligheden af dommerfuldmægtig Pia Stokvads sagsbehandling og nægtede at afsige en kendelse herom.

Stævningen af 3. maj 2011, udtaget mod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk for organiseret svindel og bedrageri, er på alle mulige ulovlige måder blevet forhindret i at blive realitetsbehandlet ved domstolene.

Stævningen blev derefter betragtet som endeligt afvist af Københavns Byret, med begrundelse i formalitet. Svindelsagen derimod er endnu ikke afgjort.

Åbenlys svindel i ledtog med dommere kan således ikke forfølges ved de danske domstole - i hvert fald ikke uden at dommerne ulovligt lægger enorme hindringer i vejen for sagens behandling og på enhver måde søger at trætte sagsøgeren med illusoriske formalitetskrav.

Dette betyder, at kriminelle dommere og andre korrupte embedsmænd i Danmark skal retsforfølges og straffes udenretligt, af borgerne selv, med de midler, som borgerne måtte have til deres disposition.

Dér, hvor de offentlige myndigheder fejler eller undlader at opfylde deres pligt, er det overladt til borgerne selv at varetage deres interesser. I sådan en situation kan der ikke være tale om selvtægt, når myndighederne ikke ønsker at påtage sig opgaven.

Har du en løsning til, hvordan borgere og virksomheder, på en effektiv måde, kan bekæmpe problemet med korrupte og kriminelle embedsmænd, vil vi gerne høre fra dig. Husk, at også du, på egen hånd, kan gøre noget ved problemet. Det er vigtigt, at man engagerer sig i sit samfund.

Emne: Danske dommere, Dommerbijobberi, Korruption, Magtmisbrug, Svindel, Bedrageri, Domænenavne, Internetleverandører, ISP'erne, Domæneloven, Retssager, Skueprocesser.
Personer: Lene Pagter Kristensen, Kaspar Linkis, dommerfuldmægtig Pia Stokvad, byretspræsident Søren Axelsen, adm-chef Michael Villemoes Larsen, fhv. justitsminister Lars Barfoed, landsdommer Mogens Kroman.
Organisationer: Domstolsstyrelsen, Domstolene, Københavns Byret, Østre Landsret, Justitisministeriet, Foreningen DIFO, DK Hostmaster A/S, Nilfisk-Advance A/S.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Nilfisk-Advance A/S' registrering af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Den 2. juli 1999 registrerede Nilfisk-Advance A/S domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk ved at indgå registreringsaftaler med selskabets daværende ISP'ere, domænefirmaerne E.dk ApS og SpeedNames A/S. Her ses domænefirmaet E.dk ApS' faktura til Nilfisk-Advance A/S vedr. registrering af domænenavnene.
 
Nilfisk-Advance A/S' betaling for domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S betalt domænefirmaet E.dk ApS' faktura vedr. registrering af domænenavnene ved bankoverførelse. Ingen andre end Nilfisk-Advance A/S selv har anvendt de registrerede domænenavne, som domænenavneselskabet SpeedNames har konfigureret og hostet for Nilfisk-Advance A/S.
 
Nilfisk-Advance A/S' brug af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S fik nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk til at pege på deres hjemmeside "my.Nilfisk-Advance.com".
 
Nilfisk-Advance A/S' klage til foreningen DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis.     Efter 10 år som ejer og bruger af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, klagede Nilfisk-Advance A/S til foreningen DIFO's klagenævn. Nilfisk-Advance A/S rettede sin klage - efter instruks fra DIFO og DK Hostmaster A/S - mod co.dk og Digital Marketing Support (DMS), selvom der ikke var nogen aftaler mellem Nilfisk-Advance A/S og DMS.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, prof., dr.jur. Jens Schovsbo og advokat Knud Walberg afviste Nilfisk-Advance A/S's klage over nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, men fastholdte "klagen" over co.dk.     Klagenævnet sammensat af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, Prof., dr.jur. Jens Schovsbo og advokat Knud Wallberg (som repræsenterede DIFO i Østre Landsret i tidligere mislykkede forsøg på at tvangsovertage co.dk) anså Nilfisk-Advance A/S' klagesag som en god mulighed for at inddrage .co.dk til deres bijobsleverandør, DIFO. Derfor fastholdte de, at der var en sag vedr. co.dk.
 
Klagenævnets afgørelse om at inddrage co.dk til foreningen DIFO. Nævnet bestod af landsdommer Kaspar Linkis, prof., dr.jur. Jens Schovsbo, prof., dr. jur. Thomas Riis, Jeppe Juul og Lars Hørberg.     Klagenævnet afviste at behandle klagen over nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk men konkluderede, at hverken Nilfisk-Advance A/S eller andre havde registreret deres domænenavne under .co.dk. »Det har formodningen imod sig«. DMS burde have reageret prompte og disponeret over en aftale, som DMS ikke var part i. Derfor skulle co.dk inddrages til DIFO.
 
Stævningen af 3. maj 2011: Ved stævningen sagsøgte DMS Nilfisk-Advance A/S for uberettiget klage til klagenævnet for domænenavne over registrering af domænenavne, som Nilfisk-Advance A/S selv havde foretaget.     Ved samme stævning anlagde DMS samtidig retssag mod Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og deres bijobsnetværk for svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og for organiseret svindel i forbindelse med en række afgørelser.
 
Københavns Byret og dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011, hvor hun ad formalitet afviste stævningen af 3. maj 2011 indeholdende 13 påstande.     Københavns Byret og dommerfuldmægtig Pia Stokvad forhindrede ulovligt, at stævningen mod bl.a. højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk om organiseret svindel, blev behandlet ved domstolene. Formålet med stævningen var få de sagsøgte til at redegøre for, hvordan det kunne lade sig gøre, at DIFO i så mange år har kunnet klare sig gennem det danske retssystem med opdigtede rettigheder og kompetencer.
 
DMS' brev af 7. juni 2011 til Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, hvor DMS anfægtede dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 30. maj 2011.     I brevet gentog DMS sine synspunkter fremsat under telefonsamtalen af 6. juni 2011 med dommerfuldmægtig Pia Stokvad og anmodede om omgørelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 30. maj 2011 og kære til Østre landsret, såfremt kendelsen af 30. maj 2011 ikke blev omgjort.
 
Nilfisk-Advance A/S' henvendelse til Københavns Byret med spørgsmål om, hvorfor stævningen af 3. maj 2011 ikke var blevet forkyndt for selskabet.     Til Nilfisk-Advance A/S, der fra DMS havde modtaget en kopi af stævningen af 3. maj 2011 indeholdende de 13 påstande og derfor undrede sig over, hvorfor stævningen pr. 20. juni 2011 stadig ikke var blevet forkyndt, oplyste dommerfuldmægtig Pia Stokvad og hendes chef, at stævningen af 3. maj 2011 var blevet afvist »på grund af ufuldstændige påstande«.
 
Dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye afgørelse af 11. juli 2011 med ændret begrundelse.     Den 11. juli 2011, efter at der var gået over en måneds tid siden DMS den 6. og 7. juni 2011 påkærede afgørelsen af 30. maj 2011 til Østre Landsret, og efter at fristen for indbringelse til Østre Landsret var overskredet med flere uger, traf dommerfuldmægtig Pia Stokvad en ny afgørelse og sendte den direkte til Østre Landsret.
 
DMS' supplerende kæreskrift af 30. august 2011 til Østre Landsrets 5. afdeling, med påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.     Efter for sen modtagelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye afgørelse af 11. juli 2011 og modtagelse af tilladelse fra Østre Landsret sendte DMS et »Supplerende kæreskrift« med en påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtigens afgørelse af 30. maj 2011. Den nye afgørelse af 11. juli 2011 derimod kunne DMS ikke påkære til Østre Landsret, da fristen for kære var udløbet.
 
DMS' klage af 31. august 2011 til justitsminister Lars Barfoed over kriminalitet i forbindelse med dommeres bijobberi.     Den 31. august 2011 klagede DMS til justitsminister Lars Barfoed over kriminalitet i forbindelse med dommeres bijobberi og over Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, for manglende behandling af skrivelsen af 7. juni 2011 vedr. dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.
 
Østre Landsrets formalitetsafgørelse af 13. september 2011 om at afviste den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad direkte indbragte kendelse af 11. juli 2011 for Østre Landsret.     Landsdommerne anførte, at man på forhånd ikke kan kære en afgørelse før afgørelsen er truffet, og at der efter dommerfuldmægtig Pia Stokvads afsigelse af kendelsen af 11. juli 2011 ikke var iværksat kære af kendelsen inden kærefristens udløb.
 
Justitsministeriets brev af 22. september 2011 til DMS.     Den 22. september 2011 svarede justitsministeriet på DMS' klage af 31. august 2011 og anførte, at justitsminister Lars Barfoed på grund af sagsmængde har bemyndiget ministeriet til at behandle sagen, og at det er politiet, der skal påtage sig af sager om svindel ved domstolene.
 
Københavns Byrets præsident Søren Axelsens brev af 23. september 2011 til DMS.     Københavns Byrets præsident Søren Axelsen gjorde gældende, at dommerfuldmægtig Pia Stokvad handlede uafhængig af retspræsidenten, at retspræsidenten ingen kompetence har til at blande sig i dommernes dispositioner, og at en eventuel klage over retspræsidenten skulle sendes til Den Særlige Klageret, hvor højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen er formand.
 
Rykker og påkravsskrivelse til Københavns Byrets præsident Søren Axelsen og Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf om en lovlig behandling af stævningen af 3. maj 2011.     Den 3. oktober 2011 skrev DMS til Københavns Byrets præsident Søren Axelsen og Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf og anmodede dem om at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.
 
Københavns Byrets præsident Søren Axelsens brev af 14. oktober 2011 til DMS.     Den 14. oktober 2011 afviste Københavns Byrets præsident Søren Axelsen at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.
 
Begæring om afsigelse af kendelse om lovlighed af den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.     Den 15. november 2011 sendte DMS en formelt juridisk begæring til Københavns Byret v/ præsident Søren Axelsen vedrørende den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.
 
Administrationschef Michael Villemoes Larsens afgørelse af 23. november 2011 af den juridiske begæring af 15. november 2011 sent til Københavns Byret.     Skønt administrationschef Michael Villemoes Larsen hverken var dommer eller havde juridisk kompetence til at afgøre juridiske begæringer, afgjorde han sagen, som han sluttede ved at nægte at tage stilling til spørgsmålet om lovligheden af dommerfuldmægtig Pia Stokvads sagsbehandling og nægtede at afsige en kendelse herom.
 
Stævning nr. 2 af 16. november 2011 mod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis for svindlen i foreningen DIFO's klagenævn     Efter at dommerfuldmægtig Pia Stokvad havde afvist stævningen af 3. maj 2011, udtog DMS den 16. november 2011 stævning nr. 2 mod DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og mod Nilfisk-Advance A/S.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 16. november 2011.     Ved e-mail af 16. november 2011 fastholdt klagenævnet den åbenlyst svigagtige afgørelse af 6. april 2011 uagtet bevisførelsen for afgørelsens urigtighed. Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen har sågar gjort gældende, at den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO skulle fuldbyrdes (!).
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 17. november 2011.     Efter at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen var blevet gjort opmærksom på DMS' nye stævning af 16. november 2011, fandt højesteretsdommeren en anden begrundelse for at få den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO fuldbyrdet.
 
Nilfisk-Advance A/S trækker sin klage tilbage     Efter at DMS telefonisk havde advaret Nilfisk-Advance A/S om omfattende og langvarige retssager, trak Nilfisk-Advance A/S sin klage tilbage.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 18. november 2011.     Uagtet at Nilfisk-Advance A/S har trukket sin klage tilbage, afviste højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen at omgøre den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO. Lene Pagter Kristensen anførte, at Nilfisk-Advance A/S og DMS i stedet kan starte en ny sag om co.dk hos samme DIFO's klagenævn.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Københavns Byret
Dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Københavns Byret
Skrupelløs. Løj og svindlede groft i et forsøg på at dække over en omfattende organiseret svindel ved domstolene. Dækkede over svindel begået af bl.a. højesteretsdommere.

Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 6 af 24)

Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 3 af 8)

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis sagsøgt for svindel.

Når det gælder svindelmetoder, er dommernes opfindsomhed grænseløs. Omfattende skueprocesser, konstrueret virkelighed, iscenesat teater til ære for borgere, svindel og bedrag, gennemgående en pilrådden kultur, er hvad, man opdager, når man kradser lidt i overfladen af dommernes glansbillede.

Læs mere ...
 
Justitsministeriet, København
Justitsministeriet, København
Vendte det blinde øje til fusk og svindel ved domstolene og legitimerede løgn inden for det offentlige. Udnævnte korrupte advokater m.fl. som højesteretsdommere.

Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 7 af 24)

Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 4 af 8)

Endnu en ny stævning mod Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet for omfattende svindel ved domstolene. Stævning nr. 3 mod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og deres netværk.

Centralt placerede embedsmænd i det danske samfund har organiseret sig i svindelnetværk og har i årevis begået berigelseskriminalitet og udplyndret borgere og virksomheder for formuer og dækket sig ind med svigagtige afgørelser.

Læs mere ...
 
Folketinget
Folketinget
Med dokumentationen som grundlag gentages Rigsrevisionens henstilling om, at Folketinget især forbyder højesteretsdommeres bijobberi

Dokumentation for omfattende fusk og svindel i forbindelse med dommeres bijobberi sent til Folketinget

Danske dommere bijobber som aldrig før, men har hidtil argumenteret imod et politisk indgreb ved at kræve, at der bliver fremlagt eksempler på sager, hvor det omfattende bijobberi har resulteret i dårlig kvalitet eller fusk/svindel ved domstolene. Med en dokumentation bygget på over 50 konkrete afgørelser er der nu fremlagt eksempler.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.