Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 2 af 24)

Print Version
Bijobsdommere og andre embedsmænd flokkes som gribbe om foreningen DIFO's millionindtægter fra domænenavne i Danmark. De har guldfeber og gnider sig i hænderne.

For adgangen til pengene og til lukrative vennetjenester kvitterede flere dommere ved at afsige stribevis af svigagtige domme til fordel for DIFO. Her dækkede dommerne kraftigt over foreningen DIFO's opdigtede rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

Fhv. Højesteretspræsident Torben Melchior
Fhv. Højesteretspræsident Torben Melchior
Svindlede sig frem til det ønskede domsresultat selvom beviserne pegede i den modsatte retning. Overtrådte sin sandhedspligt og satte svigagtige afgørelser i omløb.
Forblændet af nemme penge og lukrative vennetjenester
Fra Københavns Byret til Højesteret har flere dommere svindlet sig frem til det ønskede domsresultat.

I modstrid med beviserne har dommerne svigagtigt lagt til grund, at foreningen DIFO har fået delegeret sine påståede rettigheder og kompetencer i forhold til Internettet og domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN.

Beviser for svindlen er imidlertid dukket op. Foreningen DIFO havde opdigtet, at de fra den amerikanske organisation ICANN havde fået delegeret rettigheder og kompetencer, mandat og opgaver mv. i forhold til Internettet og domænenavne i Danmark.

De dokumenter, som DIFO og dommerne har lagt til grund for deres domme, havde intet at gøre med sagen. Der var alene tale om tilfældige og irrelevante dokumenter, som DIFO havde indhentet fra Internettet.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og juraprofessor Mads Bryde Andersens bijobsnetværk har bygget deres lukrative bijobsvirksomhed med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark på grundlag af to opdigtede historier.

Den ene af historierne går på, at foreningen DIFO har fået sine påståede rettigheder og kompetencer i forhold til internettet og domænenavne i Danmark delegeret fra den amerikanske organisation ICANN, navnlig fra ICANN's memorandumaftale af 25. november 1998 med USA's handelsministerium. Det er denne del af svindelhistorierne, som bliver dokumenteret her.

Tiden før juraprofessorer og bijobsdommere og banker og hoteller og restauranter begyndte at udstede licens for internetrettigheder i Danmark.

ISP'ernes daværende brancheforening, FIL
ISP'ernes daværende brancheforening, FIL
Koordinerede tekniske/administrative samarbejdsforhold mellem ISP'erne. Fastsatte retningslinjer for medlemmerne. Havde ingen aftale med registranter eller kundeportefølje.
Før år 2000 styrede internetleverandørerne (ISP'erne) i Danmark selv deres respektive internetforretninger, deres domænenavne-kundeporteføljer og indbyrdes samarbejde omkring Internettet og domænenavne uden indblanding fra andre, navnlig advokater (Advokatsamfundet), Hotel og restauranter (Horesta), Banker (Finansrådet) og andre udvekommende organisationer (Dansk Industri), som foreningen DIFO i dag hævder at repræsentere i forhold til internetleverandørernes virksomhed i Danmark.

Problemer med regnskabsaflæggelse

Grundet utilfredshed med det daværende dk-hostmasterselskabets regnskabsaflæggelse for hostmasterfunktionen og utilfredshed med dk-hostmasterselskabets ejers monopollignende optræden på markedet, besluttede ISP’erne ikke at forlænge en indgåede hostmasteraftale med det daværende dk-hostmasterselskab, DKnet A/S, som udløb i januar 1999.

På baggrund af problemer oplevet i forbindelse med Tele Danmark Internet A/S' ejerskab af dk-hostmasterselskabet (DKnet A/S) besluttede ISP'erne at hostmasterselskabet fremover skal være selvstændig og underlagt fælles kontrol og være uafhængig af en enkelt internetleverandørs interesser.

Den afgørende og central beslutning var, at hverken hostmasterselskabet eller dets ejer skal kunne bestemme over domænenavne i Danmark. Hverken hostmasterselskabet eller ISP'erne ejer registranternes domænenavne.

Registranternes rettigheder

Og registranterne skal fremover have fri adgang til at kunne udskifte deres ISP og tage egne domænenavne med sig ved skiftet. På denne måde kan registranterne vælge deres ISP'ere på baggrund af ISP'ernes service, vilkår og priser.

I samarbejde med daværende Forskningsministeriet uarbejdede ISP'erne en liste over de forhold, der skal tages hensyn til, når ISP'erne flytter dk-hostmasterfunktionen fra DKnet A/S og dets ejer, Tele Danmark Internet A/S, til et nyt, fælles ejede hostmasterselskab.

Det blev besluttet at udarbejde et slags branchekodeks, som ISP'erne ved selvregulering kunne tiltræde og derved forpligte sig til at efterleve. På denne måde kunne en ISP signalere over for omverden, at der var tale om en seriøs ISP, som overholdte de i branchekodekset fastsatte standarder.

I forbindelse med forhandlingerne om flytning af dk-hostmasterfunktionen fra DKnet A/S og Tele Danmark Internet A/S udarbejdede Forskningsministeriet en liste over ministeriets ønsker for indholdet af branchekodekset for ISP'ernes selvregulering.

Foreningen DIFO og skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999

Foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S
Foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S
Franarrede ISP'erne selvbestemmelse og kundeporteføljer. Svindlede med opdigtede rettigheder til domænenavne i stedet for en hostmasteraftale med ISP'erne.
Juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans netværk meldte sig på banen og tilbød at bistå ISP'erne og Forskningsministeriet til at gennemføre flytningen af dk-hostmasterfunktionen fra DKnet A/S og Tele Danmark Internet A/S og til at implementere det foreslåede branchekodeks og ISP’ernes selvregulering.

Juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans netværk stiftede foreningen DIFO og i efteråret 1999 indgik en aftale med Tele Danmark Internet A/S om at købe DKnet A/S' udstyr og aktiviteter knyttet til dk-hostmasterfunktionen.

Med lånte 500.000 kr. i Unibank købte juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans netværk den 2. december 1999 skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 fra advokatfirmaet Stakemann i København. Aktierne blev lagt i foreningen DIFO, som derved blev den formelle ejer af skuffeselskabet.

Skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 købte derefter de 2 UNIX-maskiner og de arbejdspladser, som DKnet A/S anvendte til at varetage dk-hostmasterfunktionen for ISP'erne.

Skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 overtog ved samme lejlighed selskabsnavnet »DK Hostmaster A/S« fra DKnet A/S.

Her er det vigtigt at bide mærke i, at den faktiske delegering af domænenavne i domænenavnesystemet, herunder delegering af topdomænenavne, sker fra navneservercomputere til navneservercomputere. Den faktiske delegering af ».dk«-topdomænet fra domænenavnesystemets rodservere var sket til de 2 UNIX-maskiner, som DKnet A/S var »System administrator« for, hvilket vil sige at DKnet A/S var "administrator" eller "hostmaster" for ».dk« topdomænet i domænenavnesystemet.

Ved fra DKnet A/S at overtage de 2 UNIX-maskiner med delegeringen af ».dk«-topdomænet har Skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 overtaget den faktiske delegering af ».dk«-topdomænet fra DKnet A/S. Foreningen DIFO derimod har intet overtaget i forhold til ».dk«-topdomænet. Foreningen DIFO har fra advokatfirmaet Stakemann i København købt aktierne i skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516.

Skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 – nu DK Hostmaster A/S – fortsatte derefter varetagelsen af dk-hostmasterfunktionen, dvs. den tekniske drift af databasen for navneservere for domænenavne med endelsen ».dk«, blot med nye ejere, foreningen DIFO i stedet for Tele Danmark Internet A/S.

Skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 har således overtaget den faktiske delegering af ».dk« topdomænet direkte fra DKnet A/S, og IKKE fra foreningen DIFO.
Nu mangler skuffeselskabet kun at få de nødvendige juridiske rettigheder og kompetencer og mandat fra ejerne af domænenavnesystemet og kundeporteføljerne under ».dk«-topdomænet: Internetleverandørerne - ISP'erne.

Intet hostmasteraftale med ISP'erne, intet juridisk grundlag for varetagelse af dk-hostmasterfunktionen.

Idet hostmasteraftalen mellem ISP’erne (via brancheforening FIL) og DKnet A/S var udløbet i januar 1999, kunne DKnet A/S og Tele Danmark Internet A/S efter udløbet af hostmasteraftalen, i december 1999, ikke overdrage nogen hostmasteraftale til hverken foreningen DIFO eller foreningens 100 % ejede skuffeselskab, A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999, som efter aftalen med DKnet A/S og Tele Danmark Internet A/S var henvist til selv at afklare deres juridiske forhold til ISP’erne.

Som juraprofessor Mads Bryde Andersen og vennerne selv har anført i bl.a. deres betænkning nr. 1450 om domænenavne i Danmark, var der intet aftaleforhold mellem ISP’ernes domænenavnekunder og det daværende dk-hostmasterselskab, DKnet A/S.

Hver ISP havde egne domænenavneaftaler med egne domænenavnekunder, jf. det de facto standard og globalt praksis på området.

Tele Danmark Internet A/S og DKnet A/S havde derfor ingen juridiske muligheder for at overdrage ISP’ernes domænenavnekunder til hverken foreningen DIFO eller foreningens 100 % ejede skuffeselskab, A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 (nu DK Hostmaster A/S).

Tele Danmark Internet A/S og DKnet A/S kendte heller ikke til ISP’ernes domænenavnekunders identitet og adresseoplysninger, bortset fra de oplysninger som ISP’erne selv havde offentliggjort i den fælles database beliggende på http://www.ripe.net.

Aftalen mellem det Tele Danmark Internet A/S ejede DKnet A/S og det DIFO ejede skuffeselskab A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 var derfor begrænset til overtagelsen af selskabsnavnet »DK Hostmaster A/S« og de 2 UNIX-maskiner og de arbejdspladser som DKnet A/S anvendte til at varetage dk-hostmasterfunktionen for ISP'erne.

Foreningen DIFO og dets skuffeselskab var derfor nødt til at indgå en selvstændig hostmasteraftale med ISP’erne, hvor vilkårene for skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999’s varetagelse af dk-hostmasterfunktionen var fastsat.

Opdigtede rettigheder og kompetencer fra USA

Juraprofessor Mads Bryde Andersen
Juraprofessor Mads Bryde Andersen
Tricktyven: Foreslå at bistå ISP'erne med jura og bedrog dem med opdigtede rettigheder og svindlede sig til millioner. Købt sig beskyttelse hos højesteretsdommere.
I stedet for at indgå i dialog med ISP'erne med henblik på forhandling af indholdet af en evt. hostmasteraftale med skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 (nu DK Hostmaster A/S), valgte juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans venner at opdigte rettigheder og kompetencer fra USA.

Juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans venner fremsendte flere redegørelser med opdigtet oplysninger om foreningen DIFO's påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN i USA og om foreningens videredelegering af de opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN til eget 100 % ejede skuffeselskab, nu DK Hostmaster A/S.

På baggrund af de opdigtede rettigheder fra den amerikanske organisation ICANN erklærede juraprofessoren og vennerne landets ISP'ere for at være »mellemhandlere« af domænenavne under ».dk« topdomænet. De erklærede, at indehavere af domænenavne under ».dk« ikke længere ejer deres domænenavne men kun får domænenavnene »til låns« på betingelser fastsat af DIFO, som til enhver tid kan »inddrage« attraktive og værdifulde domænenavne efter forgodtbefindende.

Juraprofessoren og højesteretsdommerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm og vennerne har derefter over for DMS og landets myndigheder gentagende gange anført, at deres forening DIFO har indgået en »aftale med ICANN« og har »fået mandat« og »kompetence« og »retten« og »magtposition (…) til at fastsætte regler (…) og til at kunne træffe beslutninger om at inddrage, overdrage eller slette domænenavne registreret under .dk domænet«, som de mente deres bijobsforening har »fået tildelt af ICANN«.

Bijobsnetværket har bl.a. fremsendt følgende redegørelser for bijobsforeningens påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN i USA:

Hvordan har DK Hostmaster A/S fået retten til .dk – og hvor kommer denne ret fra?
Svaret på dette spørgsmål må hentes i USA, hvor ICANN (s.d.) har sin oprindelse.
Som man kan læse nærmere om på ICANN’s hjemmeside (www.icann.org), blev der i 1999 indgået en aftale mellem US Department of Commerce og ICANN, hvorved reglerne om Internet-adressering blev lagt fast.

I konsekvens af denne aftale er det ICANN, der træffer afgørelse om, hvilke nye landedomæner (ccTLD), der skal oprettes, og hvem, som skal være registrant (indehaver).

I februar 2000 traf ICANN afgørelse om at DIFO, skulle indtræde som registrant for .dk. Afgørelsen blev truffet efter høring hos Forskningsministeriet.

DIFO har derefter indsat DK Hostmaster A/S som administrator af DIFO’s rettigheder.
(…)
Sagsøgte [DIFO] administrerer domænenavnsdatabasen i Danmark efter aftale med ICANN, hvilket indebærer, at sagsøgte [DIFO] har en faktisk position for så vidt angår udbud og salg af domænenavne under landekodedomænet .dk .
(…)
DIFO er det organ i Danmark, der af den amerikanske non-profit organisation Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (i det følgende benævnt ICANN) har fået tildelt opgaven med at styre det danske navnerum på Internettet. Dette indebærer i praksis, at DIFO står for registreringer af domænenavne under det såkaldte top-level-domæne, nemlig landekoden ”.dk” som DIFO har fået tildelt af ICANN
(…)
Det er således ICANN, der har uddelegeret ansvaret for DK-domænet til DIFO – Dansk Internet Forum i Danmark.
(…)
DIFO har fået retten til at administrere topdomænenavnet .dk. (…) DIFO har de facto retten til at administrere .dk. (…) Når ICANN har noteret, at opgaven med at administrere ”.dk” er placeret hos DIFO, gives DIFO en faktisk magtposition i forhold til domænenavnsdatabasen under det danske top level domæne.
(…)
Både før og efter internetdomænelovens ikrafttræden er det DIFO, der stiller top domænet .dk til rådighed for sagsøger [DMS]

Afsløret i Østre Landsret

Østre Landsrets 22. afdeling
Østre Landsrets 22. afdeling
Købte ikke DIFO's opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning om at inddrage co.dk. DMS er ikke omfattet af DIFO's regelsæt.
Juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans nabo fra Stockholmsgade 43 i København, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, og deres advokat (nu højesteretsdommer), Jon Stokholm, har hele tiden vidst, at deres historie om rettigheder og kompetencer fra den amerikanske organisation ICANN og deres historie om overtagelse af kundeportefølje fra brancheforeningen FIL var opdigtet og det pure opspind.

Åbenbar havde de ikke regnet med, at DMS vil investere massive ind for at fremskaffe beviser for svindlen. Allerede i 2002 havde DMS gravet så meget beviser frem, at Østre Landsret den 30. august 2002 nedlagde et forbud mod foreningens svindel med de opdigtede rettigheder i forhold til Internettet og domænenavne i Danmark.

Aftalememorandummet af 25. november 1998 omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«

Det var dokumenteret, at aftalememorandummet af 25. november 1998 mellem USA's handelsministerium og ICANN, som DIFO havde henvist til, omhandler et DNS-projekt vedr. design, udvikling og afprøvning af procedurer og metoder for fremtidige generiske og private top-domænenavne.

Aftalememorandummet omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«, men omhandler (og har siden dannet grundlag for) oprettelse af generiske topdomænenavne som f.eks. ».biz«, ».info«, ».name«, ».pro« og private topdomænenavne som f.eks. ».jobs«, ».museum«, ».asia«, ».aero«, ».cat«, ».post«, ».tel«, ».travel« mfl.

Det er det samme aftalememorandum, som ligger til grund for fremtidig oprettelse af andre evt. geografiske topdomænenavne med tilknytning til Danmark, f.eks. ».fyn« og ».odense«. Hverken ».dk« eller disse andre topdomænenavne med geografisk tilknytning til Danmark tilhører foreningen DIFO eller den danske stat.

Det var dokumenteret, at foreningen DIFO's oplysninger om at have indgået en aftale med ICANN var opdigtet, og at foreningen slet ikke har indgået nogen som helst aftale med ICANN, som i øvrigt ikke havde nogen kompetence til at kunne tildele foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer, som foreningen har påstået at have fået fra ICANN.

Aftalememorandummet af 25. november 1998 har intet tildelt foreningen DIFO eller den danske stat. Tværtimod. Aftalememorandummet har hverken givet foreningen DIFO eller den danske stat adgang til at kunne påberåbe sig ejerskab af topdomænenavne med geografisk tilknytning til Danmark.

Afsluttet sager

Koordinering og allokering af landekodedomænenavne er for længst færdigvedtaget og afsluttet. De står ikke til at blive lavet om.

De opdateringsopgaver, som ICANN har fået i forhold til landekodedomænenavne, er defineret i en særskilt, selvstændig kontrakt, den såkaldte IANA-kontrakt. Og aftalememorandummet af 25. november 1998 har intet at gøre med disse opdateringsopgaver, således som DIFO havde påstået.

Og opdateringsopgaverne er begrænset til udarbejdelse af rapporter om anmodninger om opdatering af navneservere og oplysninger om valgte administratorer mv.. ICANN har i denne forbindelse udtrykkeligt fået forbud mod at lave om på de etablerede politiker og har ingen juridiske muligheder til at lave om på de på landekodedomænenavne opbyggede virksomheder og værdier.

Det var dokumenteret, at samtlige dokumenter fra USA, som foreningen DIFO havde indhentet fra Internettet til støtte for foreningens opdigtede rettigheder og kompetencer i forhold til Internettet og domænenavne i Danmark, slet ikke havde noget med rettigheder til Internettet og domænenavne i Danmark at gøre.

Det var dokumenteret, at bijobsforeningen DIFO slet ikke har overtaget nogen kundeportefølje fra brancheforeningen FIL eller har overtaget nogle rettigheder eller kompetencer i forhold til Internettet eller domænenavne i Danmark. Hverken fra den amerikanske organisation ICANN eller fra brancheforeningen FIL.

Flere inddraget i svindlen

Fhv. Videnskabsminister Helge Sander
Fhv. Videnskabsminister Helge Sander
Mester i kammerateri og vennetjenester. Overtrådte sin sandhedspligt og ministeransvarlighedsloven. Fortiede sandheden trods direkte spørgsmål fra Folketinget. Vildledte med en opdigtet overdragelse af ».dk« fra DIFO/ICANN.
Juraprofessor Mads Bryde Andersen og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og deres advokat, Jon Stokholm, kunne derfor ikke, efter Østre Landsrets afgørelse af 30. august 2002, fortsætte deres svindelvirksomhed med mindre de fra andre steder fik hjælp fra ligesindede.

Og det blev de altid bijobshungrende højesteretsdommere og andre embedsmænd fra Videnskabsministeriet.

Med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis i Dommerudnævnelsesrådet samtidig med at begge dommere lige fra stiftelsen af foreningen DIFO har stået på foreningens lønningsliste, var det kun et spørgsmål om formalitet at få DIFO's daværende advokat, advokat Jon Stokholm, indstillet til udnævnelse som højesteretsdommer og som formand for det udvalg, som daværende videnskabsminister Helge Sander nedsatte til at affatte en lov om domænenavne i Danmark.

Og DMS stoppede ikke retssagerne. Tværtimod, anlagde DMS endnu flere retssager, bl.a. mod Videnskabsministeriet for fremsættelse af et lovforslag designet til at dække over bijobsnetværkets svindel med opdigtede rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Vi vender tilbage til Helge Sanders domæneudvalg, til domæneloven og til retssagerne i andre artikler.

Juraprofessor Mads Bryde Andersen og vennerne kunne tilsyneladende ikke blive enige om, hvorledes sagerne skulle stoppes.

I stedet for at komme frem med sandheden, brugte højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes dommerkolleger alt i deres magt for at dække over den lukrative millionsvindel ved hårdnakket at holde fast i, at foreningen DIFO har overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL og har fået delegeret rettigheder og kompetencer fra ICANN.

Juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans nye advokat derimod begyndte at tvivle på den valgte strategi. Med divergerende og modstridende redegørelser trak de gradvis i land i forhold til DIFO's oprindelige historier om rettigheder og kompetencer fra ICANN og kundeportefølje fra FIL.

Til sidst endte de med at afvise og benægte, at foreningen DIFO overhovedet havde påstået at have fået rettigheder eller kompetencer eller mandat eller andet fra den amerikanske organisation ICANN eller har påstået at have overtaget nogen kundeportefølje fra FIL.

DIFO: Vi har hverken fået rettigheder eller kompetencer eller mandat eller andet fra den amerikanske organisation ICANN. Vi har heller ikke overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra brancheforeningen FIL

Advokat Mads Berendt, Lind & Cadovius
Advokat Mads Berendt, Lind & Cadovius
Har gennem mange år specialiseret sig i svindel og bedrageri ved domstolene. Tjente styrtende ved at fremskaffe svigagtige domme fra et lyssky dommernetværk.
Efter DMS' bevisførelser og dokumentation ved Sø- og Handelsretten i 2008, Københavns Byret i 2010 og Østre Landsret i 2012, hvor DMS bl.a. begyndte at anføre i processkrifter, at enhver form for henvisning til den amerikanske organisation ICANN som værende kilden til DIFO's påståede rettigheder og kompetencer i forhold til Internettet og domænenavne i Danmark vil udgøre nye tilfælde af bedrageri af særlig grov karakter, ophørte DIFO med at hævde at have fået rettigheder eller kompetencer eller lignende fra ICANN.

»Det er en fejl«, lyder det nu gentagne gange fra DIFO's advokat. DIFO har ikke fået nogle som helst rettigheder eller kompetencer fra ICANN, konstaterede advokat Mads Berendt på vegne af DIFO.

Advokat Mads Berendt har på vegne af DIFO flere gange, i forskellige vendinger, gjort gældende, at ICANN slet ikke har juridisk kompetence til at kunne uddelegere rettigheder eller kompetencer i forhold til ».dk« eller domænenavne i Danmark til DIFO, og at ICANN heller ikke har delegeret nogen rettigheder eller kompetencer til DIFO. Advokaten har bl.a. udtrykt DIFO's ændrede synspunkter således:

ICANN’s kompetence i forhold til Internettet er baseret på en privatretlig aftale med DoC (USA's handelsministerium), og af denne aftale kan udledes, at ICANN ikke i praksis kan siges at have kompetence til at ”udnævne” administratorer af landekodedomæner(…).

ICANN har ikke delegeret juridisk kompetence til DIFO. (…) Med andre ord yder ICANN reelt ikke nogen ydelse til DIFO og ICANN har principielt ingen indflydelse på, om DIFO fortsat skal være udpeget som landekodeadministrator(…).

DIFO har ikke modtaget nogle rettigheder fra ICANN(…). DIFO har ikke fået nogen bemyndigelse fra ICANN(…). DIFO og DK Hostmaster A/S afleder ikke deres rettigheder fra ICANN.(…) Vi [DIFO og DK Hostmaster A/S] erklærer, at vi ikke gøre gældende, at DIFO har fået uddelegeret nogen juridiske rettigheder eller kompetencer fra ICANN(…).

DIFO og DK Hostmaster A/S har ikke fået delegeret nogen juridisk rettighed/kompetence fra ICANN.
DIFO har således bindende til retsbogen ved Sø- og Handelsretten i 2008, Københavns Byret i 2010 og Østre Landsret i 2012, anerkendt, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer eller andet fra den amerikanske organisation ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra brancheforeningen FIL.

Foreningen DIFO benægter alt vedrørende foreningens tidligere påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN, uagtet at foreningen flere gange, på svigagtige vis, har fået medhold i adskillige retssager, hvor højesteretsdommerne netop har bygget deres domme på disse af foreningen opdigtet - men aldrig dokumenteret - historier om delegation af rettigheder og kompetencer fra ICANN til DIFO.

Bortset fra foreningen DIFO's adgang til dommere og andre embedsmænd via bijobsnetværker, er DIFO en forening på lige fod med en hvilken som helst anden forening i Danmark.

Fra år 2008 fremad, lyder Sø- og Handelsrettens og Københavns Byrets og Østre Landsrets budskab, at det er højesteretsdommerne og foreningen DIFO, man skal gå efter. Det er dem, der har svindlet.

Under besættelsen svindlede dommerne sig frem til det resultat, som besætterne ønskede.
Nu bruger højesteretsdommerne de samme metoder. Denne gang til at nå frem til det resultat, som bijobsleverandører ønsker. Det er mange borgere og virksomheder, som dette netværk af grådige personer har snydt og bedraget.

Skal stå til ansvar for deres gerninger

Juraprofessor Mads Bryde Andersen og højesteretsdommerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm og landsdommer Kaspar Linkis har svindlet og bedraget DMS og andre ISP’ere og ejerne af de over 1.2 million domænenavne registreret i Danmark med opdigtede rettigheder og kompetencer og uretmæssigt har opkrævet licensbetalinger for fiktive rettigheder og har franarret DMS og andre ejere af domænenavne deres rettigheder.

Juraprofessor Mads Bryde Andersen og højesteretsdommerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm og landsdommer Kaspar Linkis har svindlet og bedraget DMS og landets andre ISP'ere med opdigtede rettigheder og kompetencer og uretmæssigt har franarret DMS og landets andre ISP'ere selvbestemmelse over egne domænekundeporteføljer og på denne måde indtil videre uretmæssigt har skaffet sig adgang til ca. 600 mio. kroner.

Henset til svindlen karakter, varighed, omfang og det opnåede udbytte, er der her tale om bedrageri af særlig grov karakter.

På lige fod med enhver andre borgere skal disse grådige embedsmænd stå til ansvar for deres gerninger. Og det er regeringen og justitsministerens ansvar at sikre, at retfærdigheden sker fyldest.

Selvtægt og vold bør undgås

Det vil være et forkert signal og en invitation til selvtægt, hvis embedsmændene gives frit spil til stort set at svindle og bedrage og udplyndre borgere og virksomheder efter forgodtbefindende.

Det vil være at svigte de fundamentale retsstatsprincipper, der adskiller Danmark fra en bananrepublik, hvis svindlere ikke bliver holdt ansvarlige for deres gerninger, blot fordi de er embedsmænd med forbindelser i systemet.

Det vil være at svigte kernen af demokratiet, hvis det overlades til borgerne og virksomhederne selv at forsvare deres friheder og rettigheder.

Som det er kendt fra udlandet, betyder et korrupt retssystem at civile ofte ender med at gribe til voldeligt selvtægt. Dette er ikke et demokrati værdigt. Dette bør naturligvis undgås i Danmark.

Politikerne bør derfor skride ind over for embedsmændenes retsstridige adfærd og svindel, hvis de seriøs vil beskytte det samfund, vi lever i.

Emne: Danske dommere, Dommerbijobberi, Korruption, Magtmisbrug, Svindel, Bedrageri, Retssager, Skueprocesser, Domænenavne, Internetleverandører, ISP'erne, Domæneloven.
Personer: Højesteretsdommerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm, Landsdommer Kaspar Linkis, Juraprofessor Mads Bryde Andersen, Adv. Mads Berendt, Fhv. Videnskabsminister Helge Sander , Fhv. Højesteretspræsident Torben Melchior.
Organisationer: Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Domstolene, Dommerudnævnelsesrådet, Højesteret, Videnskabsministeriet, Advokatfirmaet Lind & Cadovius, Foreningen DIFO, DK Hostmaster A/S, DKnet A/S, Foreningen FIL.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Udskrift fra IANA's (ICANN) database over administratorer af landekodedomæner i 1999, med DKnet A/S registreret som administrator af .dk-topdomænet.     Pr. 26/08-1999 var det selskabet DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746, og IKKE brancheforeningen FIL, der var administrator af topdomænet .dk.
Registreringen af DKnet A/S i USA i IANA's database indebar ikke i sig selv nogen tildeling af juridiske rettigheder eller kompetencer til DKnet A/S, hverken fra IANA's side eller fra ISP'ernes side. DKnet A/S' juridiske rettigheder og kompetencer var defineret i en hostmasteraftale med ISP'erne.
 
Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen)     DK Hostmaster A/S (DKnet A/S) havde via delegeringen fra internettets rodzone af .dk til sine navneservere den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da den indgåede hostmasteraftale med ISP'erne var udløbet. Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S og det DIFO ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S, skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, CVR nr. 24210375 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen).     DK Hostmaster A/S (skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516) købt DKnet A/S' navneservere med delegeringen fra internettets rodzone af .dk og fik den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da der ikke var indgået nogen hostmasteraftale med ISP'erne. Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S og det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Topdomænet .dk på internettets rodservere. Delegering af domænenavne på internettet sker fra navneservercomputer til navneservercomputer. Se delegeringen af .dk på side 17 og 26 af rodzonefilens indhold.     Topdomænet .dk er oprettet i internettets rodsystem på de over 325 navneservercomputere, som ISP'erne verden over stiller til rådighed for internetsamfundet. Internettets rodsystem tilhører ikke USA's regering, men tilhører ISP'erne verden over. Topdomænet .dk var oprindeligt delegeret fra rodsystemet til 2 Unix-computere administreret af DKnet A/S. Delegeringen er overgået til DK Hostmaster A/S' navneservere.
 
Administratoropgaven for .dk er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516. Dette kan læses i ledelsens årsberetning.     Administratoropgaven for .dk-topdomænet er ikke gået fra DKnet A/S til foreningen DIFO, og derefter fra foreningen DIFO til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 - nuværende DK Hostmaster A/S. Såvel brancheforeningen FIL som foreningen DIFO har på intet tidspunkt været administrator af topdomænet .dk eller haft nogen domænekundeportefølje eller indgået nogen aftaler med domænenavneregistranter.
 
Foreningen DIFO´s driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S. En ulovlig selvkontrahering med krav om årlige licensbetalinger på ca. 5 mio. kr. for DIFO's opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN.     I stedet for at indgå en hostmasteraftale med ISP'erne valgte Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på vegne af DIFO og DK Hostmaster A/S at indgå en licensaftale med sig selv på begge sider af bordet, hvor DIFO sælger opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN. Betalingerne blev brugt til at købe beskyttelse hos højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis mfl. har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.
 
Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA og ICANN om et DNS-projekt vedr. design, udvikling og afprøvning af procedurer og metoder for fremtidige generiske og private top-domænenavne.     Aftalememorandummet omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«, men omhandler (og har siden dannet grundlag for) oprettelse af generiske topdomænenavne som f.eks. ».biz«, ».info«, ».name«, ».pro« og private topdomænenavne som f.eks. ».jobs«, ».museum«, ».asia«, ».aero«, ».cat«, ».post«, ».tel«, ».travel« mfl.
 
IANA-Kontrakt mellem USA og ICANN vedr. ICANN's koordinering af tildelingen af Internettets tekniske protokolparametre og rapportering om opdatering af kontaktoplysninger vedr. landekodedomænenavne.     ICANN's opgaver i forhold til landekodedomænenavne er begrænset til udarbejdelse af rapporter om anmodninger om opdatering af navneservere og oplysninger om valgte administratorer mv. ICANN har i denne forbindelse udtrykkeligt fået et forbud mod at lave om på de etablerede politiker og har ingen juridiske muligheder til at tildele rettigheder i forhold til landekodedomæner.
 
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Østre Landsrets kendelse i sag B-2966-00 med forbud mod foreningen DIFO’s forsøg på at inddrage domænenavnet co.dk fra DMS. Østre Landsret slog fast, at DMS ikke var omfattet af foreningen DIFO’s regelsæt.     Med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af en kundeportefølje fra foreningen FIL vedtog DIFO et regelsæt, som ifølge Mads Bryde Andersen indeholder »en særlige ekspropriationsbestemmelse i § 4, stk. 1«.
Østre Landsret nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning om at inddrage co.dk i henhold til regelsættets § 4, stk. 1, da DMS ikke var medlem af DIFO og DIFO ikke havde de fornødne rettigheder og kompetencer.
 
Advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholms ansøgning om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at påkære Østre Landsrets forbud til Højesteret.     Her gjorde advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholm usandfærdigt gældende, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje og domænenavneaftaler fra brancheforeningen FIL, og at DIFO havde fået mandat fra ICANN til bl.a. at vedtage et regelsæt om inddragelse af domænenavne og at DIFO afleder sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN's påståede »faktiske kompetence«.
 
Mette Christensen, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønnes fejlagtige dom til fordel for foreningen DIFO, jf. Højesterets dom af 23. januar 2006.     Her har flere bijobsdommere fusket og svindlet sig frem til den fejlagtige domskonklusion, at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Sø- og Handelsretten har DIFO bindende til retsbogen anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten ændrede ikke noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 27. juni 2008.     Selvom DIFO bindende til retsbogen har anerkendt og tilstået hverken at have fået rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL, står Højesterets tidligere fejlagtige dom ved magt. Kun højesteretsdommerne selv måtte ophæve den fejlagtige højesteretsdom. Undersottere måtte ikke foretage selvstændige bedømmelser.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets retsbog af 27. september 2010.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Københavns Byret har DIFO på ny, bindende til retsbogen, anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men heller ikke bevisførelsen ved Københavns Byret ændrede noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets dombog af 29. oktober 2010.     DIFO har flere gange, i forskellige vendinger, over for Sø- og Handelsretten, Københavns Byret og Østre Landsret, anerkendt og tilstået, at DIFO hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtog nogen kundeportefølje fra FIL. »Det var en fejl!«, gentog DIFO's advokat flere gange. Men lige meget hjalp det. At beviserne peger i den modsatte retning af højesteretsdomme er ikke noget problem for højesteretsdommerne og Domstolsstyrelsen.
 
Betænkning om administration af domænenavne i Danmark nr. 1450. Affattet af Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Jens Schovsbo, Anette Høyrup, Jane Eis Larsen, Janne Glæsel, Martin von Haller Grønbæk mfl.     Her overdrog foreningen DIFO samtlige af sine opdigtede rettigheder fra ICANN til den danske stat, jf. §§ 2, 6, 11 og 12, og afgav en erklæring om ikke at gøre et erstatningskrav om ekspropriation gældende, såfremt DIFO fik lov til at være administrator af domænenavne i Danmark, jf. pkt. 5.5.2.1 i betænkningen.
 
Høringsnotat vedrørende domæneudvalgets forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Her vildledte Helge Sander Folketinget (på ny) med foreningen DIFO's opdigtede rettigheder fra ICANN.     Helge Sander gjorde gældende, at ICANN havde delegeret .dk-topdomænet til én administrator, DIFO, som i forhold til ICANN vil kunne komme til at være ansvarlig for "overtrædelser" som ISP'erne foretager. Derfor skulle ISP'erne - leverandørerne af domænenavne - ved lov tvangsunderlægges foreningen DIFO's bestemmelser.

Juraprofessor Mads Bryde Andersen
Juraprofessor Mads Bryde Andersen
Danmarks Victor Lustig: Solgte licens for opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og svindlede for millioner. Købte sig beskyttelse hos højesteretsdommere.

Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 3 af 24)

Sådan gjorde højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis

Med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark svindlede juraprofessor Mads Bryde Andersen og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen sig til ISP'ernes domænekundeporteføljer og til registranternes rettigheder til deres domænenavne i Danmark.

Efter at have erklæret ISP'erne som værende »mellemhandlere« af ISP'ernes egne produkter og ydelser til deres respektive kunder - domænenavne til internetbrugere - indledte juraprofessor Mads Bryde Andersen og hans forening DIFO et angreb mod Digital Marketing Support ApS (DMS) med henblik på en tvangsovertagelse af domænenavne-registreringsservicen med .co.dk.

Læs mere ...
 
Domstolsstyrelsen i København
Domstolsstyrelsen i København
En offentlig organisation med en pilrådden kultur. Her er vennetjenester og meddelagtighed i organiseret svindel ofte en sikker genvej til lynkarriere ved domstolene.

Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 4 af 24)

Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 1 af 8)

Stævning af Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet for omfattende svindel ved domstolene.

Det danske folk er gennem mange år blevet fodret med udenomssnak og halve sandheder i debatten om dommernes bijobberi, som gentagende gange er blevet ledt ud på et sidespor. Debatten har i realiteten hele tiden handlet om den omfattende svindel, der pågår ved landets domstole. Debatten kerne er, at det er helt uacceptabelt, at der bliver svindlet ved de danske domstole.

Læs mere ...
 
Københavns Byret.
Københavns Byret.
En organisation med særdeles kreative embedsmænd, der træffer afgørelser på grundlag af individuel fortolkning af regler og praksis, afhængig af det ønskede resultat.

Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 5 af 24)

Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 2 af 8)

Kreativiteten fejler bestemt ikke noget, når bijobsdommere forvandler deres bestillinger til domstolsafgørelser eller forsøger at dække over afsagte svigagtige afgørelser. Aftalt spil, konstrueret og opdigtet virkelighed, løgne, svindel og bedrag. Borgere og virksomheder bliver snydt og bedraget ved domstolene så vandet driver.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.