Hemmeligt netværk med flere højesteretsdommere afsløret i omfattende svindel (del 7 af 24)


Sådan gjorde dommerne for at svindle og dække over hinanden i mange år uden at blive taget. Københavns Byrets dommeres metoder (del 4 af 8)

Endnu en ny stævning mod Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet for omfattende svindel ved domstolene. Stævning nr. 3 mod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og deres netværk.

Centralt placerede embedsmænd i det danske samfund har organiseret sig i svindelnetværk og har i årevis begået berigelseskriminalitet og udplyndret borgere og virksomheder for formuer og dækket sig ind med svigagtige afgørelser.

Justitsministeriet, København
Justitsministeriet, København
Vendte det blinde øje til fusk og svindel ved domstolene og legitimerede løgn inden for det offentlige. Udnævnte korrupte advokater m.fl. som højesteretsdommere.
Stævningen af 3. maj 2011 mod Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet mfl. om organiseret svindel ved domstolene

Med den urigtige begrundelse, at DMS i stævningen af 3. maj 2011 ikke fyldestgørende havde anført sine påstande, afviste dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Københavns Byret, den 30. maj 2011 stævningen.

Retssagen var anlagt mod Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk for organiseret svindel ved domstolene.

DMS påkærede dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse til Østre Landsret. I strid med hendes pligt undlod dommerfuldmægtig Pia Stokvad at sende DMS' kære af afgørelsen af 30. maj 2011 til Østre Landsret.

Den 11. juli 2011 traf dommerfuldmægtig Pia Stokvad en ny afgørelse omkring stævningen af 3. maj 2011. Her ændrede hun begrundelsen for afvisning af stævningen således, at stævningen påstås at være afvist med den begrundelse, at dommerfuldmægtigen ikke har kunnet godkende de i stævningen nedlagte påstande.

Uden at have forelagt sin nye afgørelse af 11. juli 2011 med ændret begrundelse for DMS, sendte dommerfuldmægtig Pia Stokvad afgørelsen direkte til Østre Landsret som kæremål.

Den 13. september 2011 afviste Østre Landsret at realitetsbehandle det af dommerfuldmægtig Pia Stokvad direkte indbragte kæremål over egen afgørelse af 11. juli 2011.

Ny stævning mod Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen mfl. for omfattende svindel ved domstolene

Domstolsstyrelsen, København
Domstolsstyrelsen, København
Bedrog borgerne med en falsk facade. Har i årevis dækket over den omfattende svindel, der foregår ved domstolene. Indstillede korrupte advokater og andre berygtede jurister til udnævnelse som dommere.
Den 10. maj 2012 udtog DMS en ny stævning ved Københavns Byret mod Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk for svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og svindel i forbindelse med en række afgørelser.

Til opfyldelse af bestemmelsen i retsplejelovens § 348, stk. 2, nr.3, om, at »stævningen skal indeholde sagsøgerens påstand«, affattede DMS påstandene i den nye stævning således:

PASTÅNDE (i henhold til retsplejelovens § 348, stk. 2, nr. 3):

1. De sagsøgte dømmes til at anerkende, at den af Sø- og Handelsretten den 15. juni 2004 afsagte dom i sag V-95-02 og den af dommerne Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønne den 23. januar 2006 afsagte dom i sag 356/2004 mellem sagsøger og foreningen DIFO, jf. UFR 2006.1189H, er afsagt på et svigagtigt og/eller fejlagtigt grundlag, og at dommene for så vidt er ugyldige.

2. De sagsøgte dømmes til at anerkende, at den af dommerne Per Walsøe, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling afsagte dom af 20. april 2010 i sag 131/2007 mellem sagsøger og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. UfR 2010.1942, er afsagt på et svigagtigt og/eller fejlagtigt grundlag, og at dommen for så vidt er ugyldig.

3. De sagsøgte dømmes til at anerkende, at foreningen DIFO ikke på noget som helst tidspunkt har fået de i forhold til .dk-topdomænet påståede delegerede rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller har overtaget nogen kundeportefølje fra foreningen FIL, og at samtlige af foreningen DIFO’s påståede rettigheder og kompetencer i forhold til .dk-topdomænet, jf. UFR 2006.1189H og UfR 2008.2785H, har været opdigtede og fiktive.

4. DK Hostmaster A/S (tidligere A/S PSE NR.5516) dømmes til at anerkende, at foreningen DIFO ingen rettigheder eller kompetencer har haft til at disponere over sagsøgers domænenavnekundeportefølje under .dk-topdomænet eller til at bemyndige DK Hostmaster A/S (tidligere A/S PSE NR.5516) i forhold til sagsøgers domænenavne under .dk-topdomænet, og at DK Hostmaster A/S (tidligere A/S PSE NR.5516) ved købet og overtagelsen fra DK Hostmaster A/S (tidligere DKNet A/S, CVR-nr. 18013746) af driften af de 2 UNIX-maskiner, som DK Hostmaster A/S (tidligere DKNet A/S, CVR-nr. 18013746) anvendte til at varetage DK Hostmasterfunktionen for sagsøger og andre ISP’ere, ikke har opnået bedre ret end DK Hostmaster A/S (tidligere DKNet A/S, CVR-nr. 18013746).

5. De sagsøgte dømmes til at anerkende, at lov nr. 598 af 24. juni 2005, domæneloven, hviler på et urigtigt, falsk og svigagtigt grundlag, og at loven for så vidt er ugyldig.

6. De sagsøgte 1-6 dømmes til at anerkende, at de af dommer Michael B. Elmer den 17. juli 2006 afsagte domme i sagerne H34/02, V109/03, V-128-02 og V-25-04 og den af dommerne Poul Sørensen, Per Walsøe, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen og Henrik Waaben afsagte dom af 10. september 2008 i sag 357/2006, jf. UfR 2008.2785H, er afsagt på et svigagtigt og/eller fejlagtigt grundlag, og at dommene for så vidt er ugyldige.

7. De sagsøgte 1-6 dømmes til at anerkende, at den af dommerne Niels Grubbe, Thomas Rørdam og Poul Dahl Jensen afsagte dom af 30. marts 2010 i sag 262/2008 mellem sagsøger og foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S, er afsagt på et svigagtigt og/eller fejlagtigt grundlag, og at dommen for så vidt er ugyldig.  

8. De sagsøgte 3-6 dømmes til at anerkende, at sagsøger har ret til fra de sagsøgte 3-6 at modtage erstatning for afsætningstab og tab for markedsforstyrrelse opstået som følge af foreningen DIFO’s påståede rettigheder og kompetencer i forhold til .dk-topdomænet og foreningen DIFO's beslutninger og trusler om at inddrage co.dk.

9. De sagsøgte 3-8 dømmes til at anerkende, at sagsøger har ret til fra de sagsøgte at modtage torterstatning.

10. De sagsøgte 3-6 dømmes in solidum til sagsøger at betale 2.500.000 kr. eller andet beløb fastsat af retten i foreløbig erstatning og/eller godtgørelse for de af sagsøger afholdte retsgebyrer og andre omkostninger i forbindelse med retssagerne om foreningen DIFO’s påståede rettigheder og kompetencer i forhold til .dk-topdomænet.

11. Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen dømmes til at anerkende, at den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad trufne beslutning af 30. maj 2011 i Københavns byretssag BS 99-2462/2011, er truffet på et svigagtigt og/eller fejlagtigt grundlag, og at beslutningen for så vidt er ugyldig.

12. Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen dømmes til at anerkende, at sagsøger har ret til fra Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen at modtage betaling for tab opstået som følge af den foretagne sagsbehandling ved domstolene.

13. Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen dømmes til at anerkende, (1) at højesteretsdommernes bijobberi hos de private, jf. højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens bijobberi hos foreningen DIFO, udgør en alvorlig retssikkerhedsbrist som har kompromitteret og/eller umuliggjort højesteretsdommernes uafhængighed i hovedhvervet og givet spillerum til retsstridige domme til fordel for bijobsleverandører som DIFO, jf. UFR 2006.1189H, UfR 2008.2785H og UfR 2010.1942H, og (2) at fremgangsmåden med retsstridige/svigagtige højesteretsdomme til fordel for bijobsleverandører er retsstridigt i forhold til de gældende retlige normer tilvejebragt i henhold til samfundets demokratiske spilleregler fastsat af Folketinget og EMRK artikel 6.1.

Fusk og Svindel ved Københavns Byret - formalitetsafgørelsen

Københavns Byret
Københavns Byret
Her svindler mange dommere for at skabe sig en karriere. Flere dommere svindlede for at dække over medlemmere af Dommerudnævnelsesrådets og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens omfattende svindel.
Ved en formalitetsafgørelse af 1. juni 2012 afviste dommerfuldmægtig Lena Falk, Københavns Byret, den nye stævning af 10. maj 2012 vedr. svindel ved domstolene.

Som begrundelse for afvisning af den nye stævning anførte dommerfuldmægtig Lena Falk - sædvanligvis usandfærdigt - at DMS ikke havde kæret dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011 til Østre Landsret, hvorfor dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011 er endelig og har retskraft.

Dommerfuldmægtig Lena Falk anførte videre - igen usandfærdigt - at DMS havde kæret dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 til Østre Landsret, men at kæremålet blev afvist af landsretten, hvorfor dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 ligeledes er endelig og har retskraft.

Dommerfuldmægtig Lena Falk konkluderede herefter, at dommerfuldmægtig Pia Stokvads afvisning af DMS' stævning af 3. maj 2011 vedr. svindel ved domstolene har retskraft, hvorfor DMS er afskåret fra at udtage en ny stævning vedrørende svindel ved domstolene.

Realiteterne er imidlertid, at dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 ganske enkelt ikke blev forkyndt for DMS før kærefristen var udløbet og derfor aldrig blev påkæret til Østre Landsret.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011 derimod blev anfægtet og påkæret af DMS til Østre Landsret, jf. retsbogen af 6. juni 2011 kl. 11.40, DMS' skrivelse af 7. juni 2011 til retspræsident Søren Axelsen og DMS' påstand i det supplerende kæreskrift af 30. august 2011 til Østre Landsret.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 havnede i Østre Landsret i stedet for hendes afgørelse af 30. maj 2011, som følge af svindel og rod i Københavns Byret og som følge af fusk og svindel i dommerfuldmægtig Pia Stokvads sagsbehandling.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011 skulle have været indbragt for Østre Landsret, mens kendelsen af 11. juli 2011 skulle have været sendt til forkyndelse for DMS.

Ulovlig hindring af adgang til domstolene

Der er ikke hjemmel i retsplejeloven at tillægge en afvisning af en stævning med begrundelse i påståede mangler ved stævningen en "retskraft", med den virkning, at parten herefter definitivt er afskåret fra at anlægge en retssag om det tema, som den afviste stævning omhandler.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011 er direkte i strid med såvel gældende dansk ret som de demokratiske retsstatsprincipper, der gælder inden for EU. Staten og dennes repræsentanter skal ikke ved en politistatslignende fremgangsmåde diktere, hvilke påstande, der kan nedlægges ved en domstol inden for EU.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 er ugyldig som stridende mod gældende ret og står til ophævelse, jf. U.2004.2756/1H og jf. den af EMD fastsatte restpraksis, jf. bl.a. sagen Serghildes og Christoforou 5/11 2002.

Dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 11. juli 2011 er uhjemlet og ugyldig og udgør en tilsidesættelse af »retten til en domstol« og en overtrædelse af EMRK art. 6.1, jf. bl.a. EMD sagen De Geouffre de la Pradelle 16/12 1992.

Og dommerfuldmægtig Lena Falks afvisning af stævningen af 10. maj 2012 er endnu en magtmisbrugsdemonstration fra højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og deres netværk. Her demonstrerede de igen deres ekstraordinære evner til, på enhver tid, at få dommere i Danmark til at nå frem til en forudindtaget domstolsafgørelse.

Dommerfuldmægtig Lena Falk blev efterfølgende forfremmet og konstitueret dommer ved Retten i Glostrup, efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, hvor højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har afgørende indflydelse.

Østre Landsrets formalitetsafgørelse

Østre Landsret, København
Østre Landsret, København
Heller ikke dommere fra Østre Landsret har mod til at være uafhængige og handle selvstændigt. Mange dommere tør ikke gå imod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og medlemmere af Dommerudnævnelsesrådet.
Den 12. juni 2012 påkærede DMS dommerfuldmægtig Lena Falks afgørelse af 1. juni 2012 til Østre Landsret.

Her dokumenterede DMS, at dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011 blev påkæret til Østre Landsret; at afgørelsen ikke har nogen retskraft; at det udelukkende beror på dommerfuldmægtigens forhold, at afgørelsen - som er svigagtig - ikke blev bragt for Østre Landsret; at afgørelsen ikke er til hinder for den nye stævning.

Den 29. juni 2012 stadfæstede Østre Landsrets 2. afdeling dommerfuldmægtig Lena Falks afvisningsafgørelse af 1. juni 2012.

Herefter er også stævningen af 10. maj 2012 om organiseret svindel ved domstolene i Danmark endeligt afvist ved domstolene i Danmark. Dommerne ønsker ikke noget kasse-eftersyn, og ønsker ikke, at samfundet via domstolene skal kunne få vished om dommernes lyssky ugerninger. Det er simpelthen uhørt i et demokrati.

Det centrale i sagen er, at dommernes reelle chef, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, og hendes netværk har svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og uretmæssigt skaffet sig adgang til flere millioner kroner og dækket sig ind med stribevis af svigagtige afgørelser ved domstolene.

Det hører ikke hjemme i et retssamfund som det danske. Det er de rene mafiametoder, som de benytter sig af her. Man må ikke begå ulovligheder som dommer - punktum. Og vi vil på ingen måde acceptere, at der bliver svindlet ved domstolene. Svindel i ledtog med dommere skal kunne forfølges ved domstolene i Danmark.

Karriere i et uigennemsigtigt middelalderligt logesystem

Dommerudnævnelsesrådet & Lene Pagter Kristensen
Dommerudnævnelsesrådet & Lene Pagter Kristensen
Forvandlede domstolene til et uigennemsigtigt middelalderligt logesystem, hvor løgn og svindel er accepteret. Her er det ligefrem karrierefremmende at medvirke i - eller dække over - svindel inden for logesystemet.
De nuværende problemer med svindel ved domstolene i Danmark har dybe rødder i den uretmæssige koncentration af domstolsmagten i nogle få hænder.

Lige fra oprettelsen af Domstolsstyrelsen tilbage i 1999 frem til i dag har højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk spillet afgørende roller i forvandlingen af domstolssystemet til det nuværende system.

Som formand for såvel Dommerudnævnelsesrådet som Den Særlige Klageret - og efterfølgende næstformand for samme - har højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk brugt over et årti på at forvandle dommernes embede til et medlemskab af en middelalderlig loge, som hverken er demokratisk eller gennemsigtig.

Som formand for Dommerudnævnelsesrådet og formand for Den Særlige Klageret sørgede højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk for, at kun personer, der passede ind i deres netværk, fik den eftertragtede diskrete underhåndsmeddelelse om forhåndsgodkendelse til at blive højesteretsdommer eller blive forfremmet til en betydelig post inden for domstolene.

Dommerudnævnelsesrådets offentlige stillingsopslag, når det gælder en betydelig post som f.eks. højesteretsdommer, er ren kosmetik og spild af samfundets ressourcer. I realiteten udpeger højesteretsdommerne selv hinanden og deres præsident. Herved skabes en betydelig kollegial loyalitet og korpsånd.

I højesteretsdommernes parallelle univers er det hverken faglig kompetence, hæderlighed, demokrati eller gennemsigtighed, der har prioritet. Det er derimod loyaliteten over for dommerlogen og respekt for hierarkiet i logen, der er uomgængelige krav.

Frygt for karrieren

En karriere ved domstolene i Danmark går gennem højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk. Derfor er det karrieremæssigt selvmord for en dommer, hvis vedkommende bevidst går imod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværks interesser.

Sager om højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens organiserede svindel ved de danske domstole har på nuværende tidspunkt ingen chancer for at blive ordentlig behandlet ved domstolene i Danmark. Der har ganske enkelt ikke været nogen dommer i Danmark, der har haft mod nok til at finde frem til den type af fejl eller svindel ved domstolene.

Holdningen er, at danske højesteretsdommere aldrig begår fejl - for ikke at tale om svindel. Det lyder hult og indholdsløst, når kendsgerningerne siger noget helt andet.

Det er et sørgeligt billede, der tegner sig af en generation af embedsmænd uden forbindelse til virkeligheden, og som har snydt sig til hæder og formue. Det er dybt tragisk for retsstaten, demokratiet og folkestyret.

Dette kapitel i domstolenes historie skal hurtigst muligt afløses af et nyt, med hæderlige dommere. Det er nu, at svindelgenerationen skal afløses og glemmes, så de unge kan få nogle ordentlige forbilleder at spejle sig i.

Da det er det samme netværk - embedsmænd fra Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet - som har ansvaret for at gøre noget ved problemet, som selv er dybt involveret i problemet og i forsøget på at dække over problemet, er det nødvendigt med eksterne kræfter for at rydde op i svindelkulturen i disse embedsmænds miljøer.

Derfor skal sagerne om svindel ved de danske domstole behandles uden for domstolene. Borgerne skal informeres indgående om problemet, som skal takles politisk og via andre end dommerne selv, som ganske naturligt er inhabile og forsvarer sig med alt hvad de kan.

Ynkelige svindlere

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Dommernes reelle chef gennem mange år. Misbrugte sin magt i Dommerudnævnelsesrådet og Den Særlige Klageret til at opbygge et logelignende system, som er loyalt over for hende og hendes netværk.
Kampen mod den organiserede svindel ved de danske domstole er kun ved at begynde. Der er mange borgere og virksomheder, som er blevet snydt og bedraget af disse embedsmænd. Det er uacceptabelt. Derfor skal de skyldige afsløres og uskadeliggøres.

Der skal gribes hårdt ind over for bijobbene og svindlerne. Borgere og virksomheder, som er blevet snydt og bedraget af dette netværk af embedsmænd skal få deres berøvede formuer og hvad, der tilkommer dem, tilbageleveret eller erstattet.

Det er regeringens ansvar at sørge for, at retfærdigheden sker fyldest. Vi kan ikke have tillid til en regering, der vender det blinde øje til embedsmænds svindel. Der er her tale om en ret udbredt form for kriminalitet blandt dommerne.

Borgere og virksomheder er i årevis blevet snydt og bedraget så vandet driver. Dommere, der svindler, er ganske enkelt ynkelige og patetiske. De skal anholdes og stilles til ansvar for deres gerninger.

Justitsministeriet og politiet gør for lidt ved problemet. Vi kan ikke leve med, at der er nogen, som lukker øjnene over for problemet. Og selvom nogle dommere bliver afsløret, så får det ikke juridiske konsekvenser for dem.

Den nuværende Domstolsstyrelse, som dækker over svindel ved domstolene, er noget rod og et alvorligt problem for tilliden til dommerne. Vi opfordrer til, at man hurtigst muligt får ryddet op.

Gør regeringen ikke noget ved problemet, vil borgerne selv, som det ofte er sket i andre lande, finde alternative løsninger. Dette bør dog undgås i Danmark.

Kernen i demokrati og folkestyre

Folketinget
Folketinget
Det burde stå klart og tydeligt for enhver, at embedsmænd i Danmark agerer på tillid, og at de ved tillidsbrud ikke bør agere før tilliden er genetableret. Løgn og svindel inden for det offentlige bør ikke accepteres.
Det er ikke i tråd med samfundets opfattelse af demokrati og folkestyre, hvis det grundlæggende er tilladt dommere og andre højtplacerede embedsmænd at svindle og derefter gemme sig bag nogle formelle regler.

Det er en farce i dansk demokrati, når en dommer, der på grund af svigagtige forhold, er blevet mødt af et mistillidsvotum fra en part, kan nægte at trække sig fra sagen og ufortrødent få lov til at afgøre sagen til skade for den part, der har påpeget det svigagtige forhold.

Kernen i demokrati og folkestyre er, at man agerer på tillid. Og har man den ikke, så agerer man ikke. Ved en sags behandling ved domstolene er det parternes tillid til de dommere, der skal afgøre sagen, der har betydning.

Højtplacerede embedsmænd og dommere skal agere redeligt og tillidsvækkende. Er en dommer afsløret som værende uredelig og derfor ikke længere er tillidsvækkende, skal vedkommende ikke kunne agere dommer. Dette burde være en selvfølge i ethvert demokratisk retssamfund.

Har du en løsning til, hvordan borgere og virksomheder, på en effektiv måde kan bekæmpe problemet med svindel og korruption blandt embedsmænd, vil vi meget gerne høre fra dig. Husk, at også du, på egen hånd - hemmeligt eller offentligt - kan gøre noget ved problemet.

Du kan altid starte med at nægte at anerkende eller rette dig efter svigagtige afgørelser og afgørelser truffet af afslørede svindlere. Det er din gode ret, akkurat som din ret til at nægte at tage imod falske pengesedler.

Emne: Danske dommere, Dommerbijobberi, Korruption, Magtmisbrug, Svindel, Bedrageri, Domænenavne, Internetleverandører, ISP'erne, Domæneloven, Retssager, Skueprocesser.
Personer: Lene Pagter Kristensen, Kaspar Linkis, dommerfuldmægtig Pia Stokvad, Retsassessor Anja Gudbergsen, Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen
Organisationer: Domstolsstyrelsen, Domstolene, Københavns Byret, Østre Landsret, Højesteret, Justitsministeriet, Foreningen DIFO, DK Hostmaster A/S, Nilfisk-Advance A/S.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Nilfisk-Advance A/S' registrering af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Den 2. juli 1999 registrerede Nilfisk-Advance A/S domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk ved at indgå registreringsaftaler med selskabets daværende ISP'ere, domænefirmaerne E.dk ApS og SpeedNames A/S. Her ses domænefirmaet E.dk ApS' faktura til Nilfisk-Advance A/S vedr. registrering af domænenavnene.
 
Nilfisk-Advance A/S' betaling for domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S betalt domænefirmaet E.dk ApS' faktura vedr. registrering af domænenavnene ved bankoverførelse. Ingen andre end Nilfisk-Advance A/S selv har anvendt de registrerede domænenavne, som domænenavneselskabet SpeedNames har konfigureret og hostet for Nilfisk-Advance A/S.
 
Nilfisk-Advance A/S' brug af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S fik nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk til at pege på deres hjemmeside "my.Nilfisk-Advance.com".
 
Nilfisk-Advance A/S' klage til foreningen DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis.     Efter 10 år som ejer og bruger af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, klagede Nilfisk-Advance A/S til foreningen DIFO's klagenævn. Nilfisk-Advance A/S rettede sin klage - efter instruks fra DIFO og DK Hostmaster A/S - mod co.dk og Digital Marketing Support (DMS), selvom der ikke var nogen aftaler mellem Nilfisk-Advance A/S og DMS.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, prof., dr.jur. Jens Schovsbo og advokat Knud Walberg afviste Nilfisk-Advance A/S's klage over nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, men fastholdte "klagen" over co.dk.     Klagenævnet sammensat af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, Prof., dr.jur. Jens Schovsbo og advokat Knud Wallberg (som repræsenterede DIFO i Østre Landsret i tidligere mislykkede forsøg på at tvangsovertage co.dk) anså Nilfisk-Advance A/S' klagesag som en god mulighed for at inddrage .co.dk til deres bijobsleverandør, DIFO. Derfor fastholdte de, at der var en sag vedr. co.dk.
 
Klagenævnets afgørelse om at inddrage co.dk til foreningen DIFO. Nævnet bestod af landsdommer Kaspar Linkis, prof., dr.jur. Jens Schovsbo, prof., dr. jur. Thomas Riis, Jeppe Juul og Lars Hørberg.     Klagenævnet afviste at behandle klagen over nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk men konkluderede, at hverken Nilfisk-Advance A/S eller andre havde registreret deres domænenavne under .co.dk. »Det har formodningen imod sig«. DMS burde have reageret prompte og disponeret over en aftale, som DMS ikke var part i. Derfor skulle co.dk inddrages til DIFO.
 
Stævningen af 3. maj 2011: Ved stævningen sagsøgte DMS Nilfisk-Advance A/S for uberettiget klage til klagenævnet for domænenavne over registrering af domænenavne, som Nilfisk-Advance A/S selv havde foretaget.     Ved samme stævning anlagde DMS samtidig retssag mod Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og deres bijobsnetværk for svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og for organiseret svindel i forbindelse med en række afgørelser.
 
Københavns Byret og dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011, hvor hun ad formalitet afviste stævningen af 3. maj 2011 indeholdende 13 påstande.     Københavns Byret og dommerfuldmægtig Pia Stokvad forhindrede ulovligt, at stævningen mod bl.a. højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og hendes netværk om organiseret svindel, blev behandlet ved domstolene. Formålet med stævningen var få de sagsøgte til at redegøre for, hvordan det kunne lade sig gøre, at DIFO i så mange år har kunnet klare sig gennem det danske retssystem med opdigtede rettigheder og kompetencer.
 
DMS' brev af 7. juni 2011 til Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, hvor DMS anfægtede dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 30. maj 2011.     I brevet gentog DMS sine synspunkter fremsat under telefonsamtalen af 6. juni 2011 med dommerfuldmægtig Pia Stokvad og anmodede om omgørelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads kendelse af 30. maj 2011 og kære til Østre landsret, såfremt kendelsen af 30. maj 2011 ikke blev omgjort.
 
Nilfisk-Advance A/S' henvendelse til Københavns Byret med spørgsmål om, hvorfor stævningen af 3. maj 2011 ikke var blevet forkyndt for selskabet.     Til Nilfisk-Advance A/S, der fra DMS havde modtaget en kopi af stævningen af 3. maj 2011 indeholdende de 13 påstande og derfor undrede sig over, hvorfor stævningen pr. 20. juni 2011 stadig ikke var blevet forkyndt, oplyste dommerfuldmægtig Pia Stokvad og hendes chef, at stævningen af 3. maj 2011 var blevet afvist »på grund af ufuldstændige påstande«.
 
Dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye afgørelse af 11. juli 2011 med ændret begrundelse.     Den 11. juli 2011, efter at der var gået over en måneds tid siden DMS den 6. og 7. juni 2011 påkærede afgørelsen af 30. maj 2011 til Østre Landsret, og efter at fristen for indbringelse til Østre Landsret var overskredet med flere uger, traf dommerfuldmægtig Pia Stokvad en ny afgørelse og sendte den direkte til Østre Landsret.
 
DMS' supplerende kæreskrift af 30. august 2011 til Østre Landsrets 5. afdeling, med påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.     Efter for sen modtagelse af dommerfuldmægtig Pia Stokvads nye afgørelse af 11. juli 2011 og modtagelse af tilladelse fra Østre Landsret sendte DMS et »Supplerende kæreskrift« med en påstand specifikt rettet mod dommerfuldmægtigens afgørelse af 30. maj 2011. Den nye afgørelse af 11. juli 2011 derimod kunne DMS ikke påkære til Østre Landsret, da fristen for kære var udløbet.
 
DMS' klage af 31. august 2011 til justitsminister Lars Barfoed over kriminalitet i forbindelse med dommeres bijobberi.     Den 31. august 2011 klagede DMS til justitsminister Lars Barfoed over kriminalitet i forbindelse med dommeres bijobberi og over Københavns Byrets præsident, Søren Axelsen, for manglende behandling af skrivelsen af 7. juni 2011 vedr. dommerfuldmægtig Pia Stokvads afgørelse af 30. maj 2011.
 
Østre Landsrets formalitetsafgørelse af 13. september 2011 om at afviste den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad direkte indbragte kendelse af 11. juli 2011 for Østre Landsret.     Landsdommerne anførte, at man på forhånd ikke kan kære en afgørelse før afgørelsen er truffet, og at der efter dommerfuldmægtig Pia Stokvads afsigelse af kendelsen af 11. juli 2011 ikke var iværksat kære af kendelsen inden kærefristens udløb.
 
Justitsministeriets brev af 22. september 2011 til DMS.     Den 22. september 2011 svarede justitsministeriet på DMS' klage af 31. august 2011 og anførte, at justitsminister Lars Barfoed på grund af sagsmængde har bemyndiget ministeriet til at behandle sagen, og at det er politiet, der skal påtage sig af sager om svindel ved domstolene.
 
Københavns Byrets præsident Søren Axelsens brev af 23. september 2011 til DMS.     Københavns Byrets præsident Søren Axelsen gjorde gældende, at dommerfuldmægtig Pia Stokvad handlede uafhængig af retspræsidenten, at retspræsidenten ingen kompetence har til at blande sig i dommernes dispositioner, og at en eventuel klage over retspræsidenten skulle sendes til Den Særlige Klageret, hvor højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen er formand.
 
Rykker og påkravsskrivelse til Københavns Byrets præsident Søren Axelsen og Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf om en lovlig behandling af stævningen af 3. maj 2011.     Den 3. oktober 2011 skrev DMS til Københavns Byrets præsident Søren Axelsen og Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf og anmodede dem om at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.
 
Københavns Byrets præsident Søren Axelsens brev af 14. oktober 2011 til DMS.     Den 14. oktober 2011 afviste Københavns Byrets præsident Søren Axelsen at foranledige, at stævningen af 3. maj 2011 blev behandlet i henhold til gældende love og praksis.
 
Begæring om afsigelse af kendelse om lovlighed af den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.     Den 15. november 2011 sendte DMS en formelt juridisk begæring til Københavns Byret v/ præsident Søren Axelsen vedrørende den af dommerfuldmægtig Pia Stokvad afsagte kendelse af 11. juli 2011.
 
Administrationschef Michael Villemoes Larsens afgørelse af 23. november 2011 af den juridiske begæring af 15. november 2011 sent til Københavns Byret.     Skønt administrationschef Michael Villemoes Larsen hverken var dommer eller havde juridisk kompetence til at afgøre juridiske begæringer, afgjorde han sagen, som han sluttede ved at nægte at tage stilling til spørgsmålet om lovligheden af dommerfuldmægtig Pia Stokvads sagsbehandling og nægtede at afsige en kendelse herom.
 
Stævning nr. 2 af 16. november 2011 mod højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis for svindlen i foreningen DIFO's klagenævn     Efter at dommerfuldmægtig Pia Stokvad havde afvist stævningen af 3. maj 2011, udtog DMS den 16. november 2011 stævning nr. 2 mod DIFO's klagenævn v/højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og mod Nilfisk-Advance A/S.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 16. november 2011.     Ved e-mail af 16. november 2011 fastholdt klagenævnet den åbenlyst svigagtige afgørelse af 6. april 2011 uagtet bevisførelsen for afgørelsens urigtighed. Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen har sågar gjort gældende, at den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO skulle fuldbyrdes (!).
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 17. november 2011.     Efter at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen var blevet gjort opmærksom på DMS' nye stævning af 16. november 2011, fandt højesteretsdommeren en anden begrundelse for at få den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO fuldbyrdet.
 
Nilfisk-Advance A/S trækker sin klage tilbage     Efter at DMS telefonisk havde advaret Nilfisk-Advance A/S om omfattende og langvarige retssager, trak Nilfisk-Advance A/S sin klage tilbage.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 18. november 2011.     Uagtet at Nilfisk-Advance A/S har trukket sin klage tilbage, afviste højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen at omgøre den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO. Lene Pagter Kristensen anførte, at Nilfisk-Advance A/S og DMS i stedet kan starte en ny sag om co.dk hos samme DIFO's klagenævn.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.